Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering av Valnesfjord skole og flerbrukshall

Mindre endring

04. juni 2018

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 22.05.18, sak 056/18, vedtatt mindre endring av detaljregulering for Valnesfjord skole og flerbrukshall, planid 2014004.

Reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark

Mindre endring

04. juni 2018

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 22.05.18, sak 055/18, vedtatt mindre endring i reguleringsplanen for Klungsetmarka fritidspark med planid 2007011.

Detaljregulering for sentralskoleområdet

Offentlig ettersyn

29. mai 2018

Planutvalget vedtok i møte den 22. mai, sak 054/18, å legge forslag til endring av områdereguering for Sentralskoleområdet (planid 2012003) ut til offentlig ettersyn i 6 uker etter kunngjøringsdato.

Områderegulering for Terminalveien øst.

23. mai 2018

Kommunestyret hadde møte 03.05.2018, sak 18/189, egengodkjent følgende reguleringsplan.

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 - tre - uker fra kunngjørelsen. Evt. klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske.

Evt. krav om innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 - tre - uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Fauske kommune.
Frist 15. juni.

Kunngjøring om igangsatt detaljregulering for COOP Sulitjelma

22. mai 2018

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan over bakken for del av eiendom gnr/bnr 119/233 og 119/5 med flere i Fauske kommune.

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Marmorveien 9

03. mai 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10  og  delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag  detaljregulering for Marmorveien 9  ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Stenging av turistløypa

23. april 2018

Turistløypa (snøskuterløype fra Daja i Sulitjelma til riksgrensen mot Sverige) er stengt fom mandag den 23. april på grunn av snøsmelting og overflatevann.

Høring: Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske 2018 - 2020

23. mars 2018

Fauske kommunen skal i 2018 vedta nye kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen for planperioden 2018 - 2020. Forslaget kan du lese her Høringsutkast - Kommunale målsetninger for hjorteviltforvaltningen i Fauske 2018 - 2020. Frist for uttalelser er 15. april 2018.

 

Endring i buss og båtruter

Høring

21. mars 2018

Nordland fylkeskommune gjennomfører en administrativ høring på  kuttforslag knyttet til buss og båtruter i fylket. Fauske kommune legger ut forslaget til endring i bussrutene  slik at disse er tilgjengelig for gjennomsyn og høringsinnspill.

Kommunedelplan HOS

Kommunedelplan helse, omsorg og sosial - Høring

07. mars 2018

Helse- og omsorgsutvalget har i sak 4/18 vedtatt å legge ut kommunedelplan helse, omsorg og sosial til høring i 6 uker fra 7. mars 2018.