Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Tilskudd til dreneringstiltak i jordbruket

13. juli 2017

Fauske kommune disponerer i 2017 kr. 112.000,- til drenering av jordbruksjord.

Tilskuddsmidlene skal gå til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke har vært grøftet.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

13. juli 2017

Fauske kommune disponerer i 2017 kr. 150.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)

SMIL – midlene skal gå til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift.
Kommunen har vedtatt strategier for bruk av midlene.

Melding om oppstart av interkommunal kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden og høring av planprogram

02. juni 2017

Kommunene Bodø, Fauske og Saltdal har vedtatt å starte opp arbeid med interkommunal plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden, samtidig som forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Planvedtak - Detaljregulering for Kirkeveien 13

26. mai 2017

Fauske kommunestyre har i møte 11.05.2017, sak 031/17, egengodkjent detaljregulering for Kirkeveien 13.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Løkåsåsen i Valnesfjord

16. mai 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Fauske kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11,  17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 46, 56, 57, 58, samt gnr. 125,  bnr. 1, gnr. 57, bnr. 31 og gnr. 54, bnr. 1, 3 og 12.

Forslag til detaljregulering for Furnes vest

Offentlig ettersyn

09. mai 2017

Planutvalget vedtok i møte den 18. april, sak 034/17, å legge forslag til detaljregulering for Furnes vest ut til offentlig ettersyn i 6 uker kunngjøringsdato.

Varsel om oppstart av detaljregulering på Strømsnes

21. april 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Miris AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for leilighetsbygg på Strømsnes.  Dette omfatter hele eller deler av gnr/bnr 57/1, 5, 8, 28, 34 og 134/1. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet. Planavgrensningen er vist med stiplet linje på etterfølgende kartskisse.

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER

Fauske kommune

04. april 2017

Fauske kommunestyre vedtok i møte den 23. mars under sak 14/17 forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Denne forskriften erstatter forskrift som ble vedtatt i Fauske kommunestyre den 11. februar 2016 under sak 82/16.

Forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia

Utvidet høring

16. februar 2017

Planforslaget har tidligere vært ut på offentlig ettersyn i perioden 09.11.16 – 20.12.16. Det har i ettertid blitt gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelser.

Planvedtak - Detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde

13. februar 2017

Fauske kommunestyre har i møte 09.02.2017, sak 005/17, egengodkjent detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde.