Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling»Kunngjøringer og høringer

Planvedtak - Detaljregulering for Kirkeveien 13

26. mai 2017

Fauske kommunestyre har i møte 11.05.2017, sak 031/17, egengodkjent detaljregulering for Kirkeveien 13.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Løkåsåsen i Valnesfjord

16. mai 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Fauske kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11,  17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 46, 56, 57, 58, samt gnr. 125,  bnr. 1, gnr. 57, bnr. 31 og gnr. 54, bnr. 1, 3 og 12.

Forslag til detaljregulering for Furnes vest

Offentlig ettersyn

09. mai 2017

Planutvalget vedtok i møte den 18. april, sak 034/17, å legge forslag til detaljregulering for Furnes vest ut til offentlig ettersyn i 6 uker kunngjøringsdato.

Varsel om oppstart av detaljregulering på Strømsnes

21. april 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Miris AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for leilighetsbygg på Strømsnes.  Dette omfatter hele eller deler av gnr/bnr 57/1, 5, 8, 28, 34 og 134/1. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet. Planavgrensningen er vist med stiplet linje på etterfølgende kartskisse.

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER

Fauske kommune

04. april 2017

Fauske kommunestyre vedtok i møte den 23. mars under sak 14/17 forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Denne forskriften erstatter forskrift som ble vedtatt i Fauske kommunestyre den 11. februar 2016 under sak 82/16.

Forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia

Utvidet høring

16. februar 2017

Planforslaget har tidligere vært ut på offentlig ettersyn i perioden 09.11.16 – 20.12.16. Det har i ettertid blitt gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelser.

Planvedtak - Detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde

13. februar 2017

Fauske kommunestyre har i møte 09.02.2017, sak 005/17, egengodkjent detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde.

Forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13

Offentlig ettersyn

30. januar 2017

Planutvalget vedtok i møte 17.01.2017, sak 004/17, å legge følgende forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato.

Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter

Offentlig ettersyn

05. desember 2016

Forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - legges nå ut til offentlig høring i 6 uker fra kunngjøringsdato. Forslaget til forskrift er hjemlet i § 4 a i Lov om motorisert ferdsel i utmark.

Forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde

Offentlig ettersyn

08. november 2016

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde  ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato.