Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Høring

Detaljregulering - Fauske Tower hotel og kulturhus

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for Fauske Tower Hotel og Kulturhus ut til offentlig ettersyn.

Forslagsstiller er Fauske Hotell AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Planområdet er i alt ca. 22,8 daa, og omfatter både sjø- og landareal. Nytt hotell vil ligge på en pir ut i Fauskevika.

Merknader til planforslaget sendes innen 31.august 2018 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske, via skjema nederst,eller til postmottak@fauske.kommune.no

Plandokumentene:

Planbestemmelser

Reguleringsplankart

Planbeskrivelse

ROS-analyse

ROS-analyse - referat 18-06-2018

KU Landskap

KU Naturmiljø

Trafikkanalyse

Geoteknisk vurdering

Datarapport sedimentundersøkelser

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Illustrasjonsplan 1-500
Tips en venn Skriv ut