Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart

Endring av detaljreguleringsplan for Kirkeveien 13

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Pgh Eiendom AS har igangsatt arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Kirkeveien 13 (planID  2015008). Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Planavgrensningen er vist med stiplet linje på etterfølgende kartskisse. Det viste planområdet er på ca 2,1 daa og omfatter hele eller deler av grunneiendommene med gnr. 103, bnr. 521,570 og 1201.

 0e 3Ju 1rep 0pAAAAAElFTkSuQmCCAA==

 

Området er i reguleringsplan for Kirkeveien 13 regulert til boligformål. Hensikten med planarbeidet er å utvide bolig-/planområdet med cirka 200 m2 mot nordvest slik som vist i kartskissen ovenfor.  Formålet vil fortsatt være boligformål i det omfang (utnyttelsesgrad og byggehøyder) som er bestemt i gjeldende reguleringsplan. Det foreslås mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering ønskes flyttet på. Ift. adkomst ønskes det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til innregulert adkomst fra Kirkeveien.

Fauske kommune har vurdert at planforslaget ikke medfører krav om konsekvensvurdering.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Ronny Myhre på telefon 90 12 51 97. Oppstartsmeldingen er også tilgjengelig på kommunens nettsider: www.fauske.kommune.no.

Merknader/innspill til oppstart av reguleringsplanarbeidet kan meldes inn skriftlig til Norconsult AS v/Ronny Myhre, Sjøgata 74, 8200 Fauske, eller via e-post: ronny.myhre@norconsult.com innen 23. desember 2017.

 

Tips en venn Skriv ut