Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Oppstartsmelding og høring av planprogram for revidering av Energi- og klimaplan

Er du interessert i å påvirke kommunens klimafotavtrykk? Kom med innspill til ny plan!

Planprogram for energi- og klimaplan legges nå ut til høring før revideringsarbeidet med energi- og klimaplan igangsettes.

Høringsfrist 01.01.2018.

 

Det er mulig å sende innspill via skjemaet nederst.

I medhold av plan- og bygningsloven varsles oppstart av revidering av energi- og klimaplan for Fauske kommune. Fauske kommune utarbeider planen.

Hovedmålet for planarbeidet er å legge frem energi- og klimaplanen for kommunestyret i desember 2018. Planen vil gi visjon, strategier, mål, tidsramme, virkemidler og tiltak som bidrar til å redusere lokal utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer. I denne planen skal det settes et langsiktig mål for 2050, og i tillegg skal det etableres utslippsmål for Fauske kommune i 2030 i tråd med nasjonale og internasjonale føringer. Konkrete mål for klimafotavtrykket til kommunes egen virksomhet må også etableres (feie for egen dør).

Planprogram for energi- og klimaplan legges nå ut til høring før revideringsarbeidet igangsettes.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Ved å igangsette revidering av Energi- og klimaplan vil kommunen få mulighet til å søke om tilskudd til nye prosjekter som fremmer kommunens mål i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Dessuten vil det gi muligheter å utvikle kommunen i tråd med nasjonale og regionale forventninger, planer og retningslinjer i henhold til klimatiltak.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post: postmottak@fauske.kommune.no, eller til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske, innen 01.01.2018.

Det er også mulig å sende innspill via skjemaet nederst.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos arealplanlegger i Fauske kommune, Renée Normann, renee.normann@fauske.kommune.no, telefon: +47 75604071.
Tips en venn Skriv ut