Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13

Planutvalget vedtok i møte den 27. februar, sak 009/18, å legge forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13 ut til offentlig ettersyn i 6 uker kunngjøringsdato.

Norconsult AS har på oppdrag fra PGH Eiendom AS utarbeidet detaljregulering for Kirkeveien 13. Kirkeveien 13 er nylig regulert til boligformål i plan vedtatt 11.05.17.

Hensikten med dette planarbeidet er å utvide bolig-/planområdet med ca 200 m2 mot nordvest. Det er foreslått mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket med 1 m for å legge til rette for pulttak, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering er flyttet noe på. I forhold til adkomst ønskes det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede avklart adkomst fra Kirkeveien.

Planforslaget omfatter detaljregulering for Kirkeveien 13 (2015008) samt del av reguleringsplan for Vestmyra skolesenter (2004002) som ble vedtatt 27.06.2005, dvs. at nordvestlige del av  planområdet må omreguleres fra kontor/industriformål til boligformål.

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Situasjonsplan
Møtebok

Planforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget i adm. bygget, Torggata. 21 på Fauske fram til 23.04.2018.

Mulige merknader til planforslaget sendes innen 23. april 2018 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no

Tips en venn Skriv ut