Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15

Planutvalget vedtok i møte den 27. februar, sak 010/18, å legge forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15 ut til offentlig ettersyn i 6 uker kunngjøringsdato.

Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Fauske kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for Myrveien 13/15. Området for planforslaget ligger på Erikstad vest for Fauske sentrum, Planområdet strekker seg over hele eller deler eiendommene, gnr/bnr 104/209, 104/200, 104/681 og 104/34 (Fauske kommune).

Det er ønskelig å legge til rette for 10 nye boenheter fordelt på to nye bygg. Utleieboligene på området har blitt benyttet som flyktningbolig.

Eksisterende bygg sør i planområdet opprettholdes uendret. Det planlegges totalt tre boligbygg med tilsammen 14 boenheter innenfor planområdet. Atkomst planlegges fra Myrveien og Lynghaugveien med parkering på angitt plass.

Foreliggende planforslag ligger innenfor reguleringsplan for Møllnveien – alt. 2 i et område regulerert til boligformål. Det blir altså ingen formålsendring, men grad av utnytting blir økt.

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
ROS-analyse
Illustransjonsplan
Geoteknisk notat
Møtebok

Planforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget i adm. bygget, Torggata. 21 på Fauske fram til 23.04.2018.

Mulige merknader til planforslaget sendes innen 23. april 2018 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no

Tips en venn Skriv ut