Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling»Kunngjøringer og høringer

Utvidet høring

Forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia

Planforslaget har tidligere vært ut på offentlig ettersyn i perioden 09.11.16 – 20.12.16. Det har i ettertid blitt gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelser.

Av endringer kan nevnes:

  • Ny parkering i tilknytning til skolen, samt endring av lyseløypetrase.
  • Veg nord for kryss Vatnbygdveien er rettet ut for å gi bedre mulighet for kantstopp mot sørlige del av SF2.
  • Det er lagt inn mulighet for busstopp nord for SVG1.
  • Nytt fortau langs deler av SKV4 som knyttes sammen med turvei GT3/GT2.
  • Ny kombinert adkomst for vareleveranse til skolen/adkomst til ny parkering SPA3.
  • SGS6 er forlenget mot SKV5.

Vedlegg:

Plankart
Bestemmelser
Oversikt kryss Vatnbygdveien - Heia

Mulige merknader til det reviderte planforslaget sendes innen 31. mars til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no

Tips en venn Skriv ut