Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kommuneplanens arealdel
Fauske kommune ny logo_120x40

Varsel om igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel

Høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Fauske kommune starter rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Første del er forslag til planprogram som er lagt ut til høring til 20. juni 2014.

Fauske kommunestyre vedtok i møte 08.11.2012 sak 160/12  at det skal igangsettes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Arealdelen i kommuneplanen har følgende status :

Alle ovennevnte planer er vedtatt 03.02.2011. Kommuneplanens arealdel skal vise bruk og vern av kommunens arealer. Både på sjø og land, gjennom flere plankart med bestemmelser.

Det  varsles samtidig om oppstart av arbeid med rullering av kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2018 som har følgende status :

  • Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007-2010 vedtatt februar 2007

Dokumenter:

Revisjonsprosessen legger opp til i stor grad av medvirkning fra berørte  parter. Behov for åpne møter vil bli avklart i det videre arbeidet og disse vil bli annonsert i lokalavisene.

Innspill/synspunkter til oppstart revisjon av kommuneplan samt planprogrammet sendes innen 20. juni 2014 til Fauske kommune, Plan og utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller e-post til postmottak@fauske.kommune.no

De som har sysnpunkter eller opplysninger av betydning for kommuneplanarbeidet, kan også ta kontakt med Gunnar Myrstad eller Jan-Erik Johansen. For kommunedelplan Idrett og friluftsliv kan Bent Sollund eller Stig Løvseth kontaktes. Alle nås på telefon 75 60 40 00 (kommunens sentralbord)  eller kommunens e-post postmottak@fauske.kommune.no

Tips en venn Skriv ut