Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer
Løkåsåsen_plankart rev

Høring - Planforslag detaljregulering Løkåsåsen

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for Løkåsåsen ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Planutvalget vedtok i møte den 27. februar, sak 012/18, å legge forslag til detaljregulering for Løkåsåsen ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato.

Fauske kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljregulering i området rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, areal nord for eksisterende barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. Det er et mål å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges og hvor nye boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Fauske og Nordland. 

Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av området og øke friluftsverdier i strandsonen.

Løkåsåsen planbestemmelser.docx PDF document ODT document

Løkåsåsen_plankart rev. 15.2.2018.pdf

Planbeskrivelse.docx PDF document ODT document

ROS analyse.docx PDF document ODT document

Saksfremlegg vedtatt - Planforslag til høring - Løkåsåsen reguleringsplan (81522).docx PDF document ODT document

Planforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget i adm. bygget, Torggata. 21 på Fauske fram til 22.04.2018.

Innspill/merknader til planforslaget sendes innen 22. april 2018 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no, eller via skjema nederst ("gi tilbakemelding").
Tips en venn Skriv ut