Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling»Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av planarbeid for Havnegården

14. juli 2017

I medhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for Havnegården, Sjøgata 78-80 i Fauske kommune på vegne av Havnegården AS.

Tilskudd til dreneringstiltak i jordbruket

13. juli 2017

Fauske kommune disponerer i 2017 kr. 112.000,- til drenering av jordbruksjord.

Tilskuddsmidlene skal gå til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke har vært grøftet.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

13. juli 2017

Fauske kommune disponerer i 2017 kr. 150.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)

SMIL – midlene skal gå til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift.
Kommunen har vedtatt strategier for bruk av midlene.

Fauske kommune ny logo

Næringspris for 2016

Frist 16. august 2017

15. juni 2017

Fauske kommune har innstiftet en næringpris.

Næringsprisen kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner "som har gjort en innsats ut over det vanlige".

Formålet med næringsprisen er "å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av næringslivet i kommunen".

 Forslag på kandidater til Fauske kommunes næringpris for 2016 bes sendt til Fauske kommune, Enhet plan/utvikling, postboks 93, 8201 Fauske, innen 16. august 2017.

 

Prisen består av statuett/diplom og tildeles i Fauske kommunestyre.

Melding om oppstart av interkommunal kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden og høring av planprogram

02. juni 2017

Kommunene Bodø, Fauske og Saltdal har vedtatt å starte opp arbeid med interkommunal plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden, samtidig som forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Planvedtak - Detaljregulering for Kirkeveien 13

26. mai 2017

Fauske kommunestyre har i møte 11.05.2017, sak 031/17, egengodkjent detaljregulering for Kirkeveien 13.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Løkåsåsen i Valnesfjord

16. mai 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Fauske kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11,  17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 46, 56, 57, 58, samt gnr. 125,  bnr. 1, gnr. 57, bnr. 31 og gnr. 54, bnr. 1, 3 og 12.

Forslag til detaljregulering for Furnes vest

Offentlig ettersyn

09. mai 2017

Planutvalget vedtok i møte den 18. april, sak 034/17, å legge forslag til detaljregulering for Furnes vest ut til offentlig ettersyn i 6 uker kunngjøringsdato.

Varsel om oppstart av detaljregulering på Strømsnes

21. april 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Miris AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for leilighetsbygg på Strømsnes.  Dette omfatter hele eller deler av gnr/bnr 57/1, 5, 8, 28, 34 og 134/1. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet. Planavgrensningen er vist med stiplet linje på etterfølgende kartskisse.

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER

Fauske kommune

04. april 2017

Fauske kommunestyre vedtok i møte den 23. mars under sak 14/17 forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Denne forskriften erstatter forskrift som ble vedtatt i Fauske kommunestyre den 11. februar 2016 under sak 82/16.