Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer
motevirksomhet

Kommunestyremøte 14. desember 2017

05. desember 2017

Kommunestyret avholder møte torsdag 14. desember 2017 kl. 10.00 på administrasjonsbygget, kommunestyresalen (kantina).

Fauske kommune ny logo

Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018 - 2021

Offentlig ettersyn

27. november 2017

Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på administrasjonbygget og på kommunens hjemmeside fram til kommunestyrets behandling 14. desember d.å.

Endring av detaljreguleringsplan for Kirkeveien 13

Varsel om oppstart

24. november 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Pgh Eiendom AS har igangsatt arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Kirkeveien 13 (planID  2015008). Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Er du interessert i å påvirke kommunens klimafotavtrykk? Kom med innspill til ny plan!

Oppstartsmelding og høring av planprogram for revidering av Energi- og klimaplan

17. november 2017

Planprogram for energi- og klimaplan legges nå ut til høring før revideringsarbeidet med energi- og klimaplan igangsettes.

Høringsfrist 01.01.2018.

 

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Myrveien 13 og 15

25. oktober 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Myrveien 13 og 15 på Erikstad. Planområdet består av eiendommen gnr.104 bnr.209, samt del av gnr. 104, bnr. 200. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 10 nye boenheter fordelt på to nye bygg innenfor planområdet.

 

Oppstart av planarbeid, detaljregulering Fauske tower hotel og kulturhus, Høring av forslag til planprogram, varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

13. oktober 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Fauske Tower Hotel og Kulturhus i Fauske kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr. 103 bnr. 300, gnr. 103 bnr. 1336, gnr.103 bnr. 326, gnr. 103 bnr. 324, gnr. 103 bnr. 1125, gnr. 103 bnr. 789, gnr. 103 bnr. 407, gnr. 103 bnr. 325 og
gnr. 103 bnr. 1577. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum.
Planen er å bygge nytt hotell på en ny pir, ca. 100 meter ut i sjø, i forlengelsen av Leitebakken. Nytt kulturhus planlegges plassert på gnr 103, bnr 1336. Piren og Leitebakken, opp til Sjøgata vil bli et viktig byrom for Fauske, og planlegges bilfritt.

Endring i forskrift om vann- og avløpsgebyrer

12. oktober 2017

Plan- og utviklingsutvalget har i sak 102/7 vedtatt å sende forslag til endringer for vann- og avløpsavgifter på høring i perioden 11. oktober til 1. november 2017.

Influensasesongen 2017_450x338

Tilbud om influensavaksine og pneumokokkvaksine

04. oktober 2017

Vi gir tilbud om den årlige sesonginfluensavaksinen og pneumokokkvaksinen (mot lungebetennelse) - 13., 18. og 20 oktober. Til følgende risikogrupper:

Varsel om oppstart av Kulturminneplan for gruvedriften i Sulitjelma - forslag til planprogram

02. oktober 2017

Iht. plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det om at det igangsettes arbeid med Kulturminneplan for Sulitjelma i Fauske kommune.  Kulturminneplanen vil være en del av Fauske kommunes kommuneplan.

Offentlig ettersyn - kommuneplanens arealdel

2. gangs høring

15. september 2017

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske  kommune har 07.09.2017 i sak 086/17 vedtatt å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel for Fauske  kommune for 2017 - 2029 til 2.høring og offentlig ettersyn i perioden 19.09.17 – 31.10.17.