Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling»Kunngjøringer og høringer
motevirksomhet

Formannskapsmøte 24. oktober 2017

17. oktober 2017

Formannskapet avholder møte tirsdag 24. oktober 2017 kl. 08.30 på administrasjonsbygget, møterom 3.

Oppstart av planarbeid, detaljregulering Fauske tower hotel og kulturhus, Høring av forslag til planprogram, varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

13. oktober 2017

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Fauske Tower Hotel og Kulturhus i Fauske kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr. 103 bnr. 300, gnr. 103 bnr. 1336, gnr.103 bnr. 326, gnr. 103 bnr. 324, gnr. 103 bnr. 1125, gnr. 103 bnr. 789, gnr. 103 bnr. 407, gnr. 103 bnr. 325 og
gnr. 103 bnr. 1577. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum.
Planen er å bygge nytt hotell på en ny pir, ca. 100 meter ut i sjø, i forlengelsen av Leitebakken. Nytt kulturhus planlegges plassert på gnr 103, bnr 1336. Piren og Leitebakken, opp til Sjøgata vil bli et viktig byrom for Fauske, og planlegges bilfritt.

Endring i forskrift om vann- og avløpsgebyrer

12. oktober 2017

Plan- og utviklingsutvalget har i sak 102/7 vedtatt å sende forslag til endringer for vann- og avløpsavgifter på høring i perioden 11. oktober til 1. november 2017.

Influensasesongen 2017_450x338

Tilbud om influensavaksine og pneumokokkvaksine

04. oktober 2017

Vi gir tilbud om den årlige sesonginfluensavaksinen og pneumokokkvaksinen (mot lungebetennelse) - 13., 18. og 20 oktober. Til følgende risikogrupper:

motevirksomhet

Kommunestyremøte 19. - 20. oktober 2017

03. oktober 2017

Kommunestyret deltar på Saltentinget, et fellesmøte for kommunestyrene i Salten, torsdag 19. og fredag 20. oktober 2017 på Scandic Havet hotel i Bodø.

Varsel om oppstart av Kulturminneplan for gruvedriften i Sulitjelma - forslag til planprogram

02. oktober 2017

Iht. plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det om at det igangsettes arbeid med Kulturminneplan for Sulitjelma i Fauske kommune.  Kulturminneplanen vil være en del av Fauske kommunes kommuneplan.

Offentlig ettersyn - kommuneplanens arealdel

2. gangs høring

15. september 2017

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske  kommune har 07.09.2017 i sak 086/17 vedtatt å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel for Fauske  kommune for 2017 - 2029 til 2.høring og offentlig ettersyn i perioden 19.09.17 – 31.10.17.

Varsel om oppstart av planarbeid for Havnegården

14. juli 2017

I medhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for Havnegården, Sjøgata 78-80 i Fauske kommune på vegne av Havnegården AS.

Tilskudd til dreneringstiltak i jordbruket

13. juli 2017

Fauske kommune disponerer i 2017 kr. 112.000,- til drenering av jordbruksjord.

Tilskuddsmidlene skal gå til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke har vært grøftet.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

13. juli 2017

Fauske kommune disponerer i 2017 kr. 150.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)

SMIL – midlene skal gå til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift.
Kommunen har vedtatt strategier for bruk av midlene.