Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Miljø og habilitering/Om oss

Om oss

Tjenesten er en hjemmebasert tjeneste og har heldøgns drift på 2 ulike steder. I Torggata 16 og i Buveien 3. Vi har base for personalet og kommunal avlasting i Torggata 16.  

Staben i miljø- og habiliteringstjenesten består av avdelingsleder, fagleder, sosionomer, barnevernspedagog, vernepleiere, førskolelærere, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere og assistenter med relevant og nyttig erfaring.

Vi yter bistand til personer med kognitive funksjonsnedsettelser i hele Fauske kommune.

Brukerne har ulike bistandsbehov fra et par timer i uken til hele døgnet.

Bistand kan gis i form av veiledning og hjelp til huslige gjøremål, personlig hygiene, økonomi, handling, deltakelse i sosiale aktiviteter og oppfølging av den enkeltes fysiske og psykiske helse.

Noen av de voksne har et dagtilbud gjennom VTA (Varig tilrettelagt arbeid) mens de yngre fortsatt går på skole.

Mange av våre brukere er aktive og deltar i kommunens kulturelle arrangementer og fritidstilbud. De som trenger bistand, ledsages av sin støttekontakt eller av personalet

Tjenesten har et nært samarbeid med foresatte, skoler, PPT, BUP, VOP, Barnevernet, Psykiatrisk innsatsteam, Nordlandssykehuset avd. psyk., NAV og politiet, Familiesenteret og foresattegrupper.

 Noen målsettinger for vårt arbeid
 Bidra til størst mulig grad av egenomsorg.
 Vise respekt for den enkeltes integritet og medbestemmelsesrett.
 Gi trygghet og god omsorg.
 Utarbeide gode individuelle planer sammen med bruker/foresatte. [SØKNADSSKJEMA]
 Tilrettelegging etter den enkeltes behov.

Arbeidsmodell
Personalet deles inn i primærgrupper på 3 - 6 personer, 3 - 5 av brukerne knyttes opp mot gruppen og får hver sin primærkontakt. De andre i gruppen fungerer som sekundærkontakter til brukeren. Dette reduserer antallet personer brukeren må forholde seg til.

Vi har personalmøter hver 6 uke. I forkant er det møte mellom avdelingsleder, tillitsvalgte og verneombud.

I vår HMS-plan vektlegger vi tiltak for trivsel og et godt arbeidsmiljø.

 

Telefonnummer

Gulstad Lene                  Enhetsleder                    75 60 49 23                     98673872
lene.gulstad@fauske.kommune.no
 
Eriksen Therese             Avdelingsleder               75 60 42 57                     99249992
therese.eriksen@fauske.kommune.no
 
Pettersen Wenche        Fagleder                          75 60 42 58                     41334110
wenche.pettersen@fauske.kommune.no
 
Ansvarsvakt                                                            75 60 42 59                     90658720
Torggata 16                    Vaktrom                         75 60 42 56                      
Avlasting                                                                                                          91536988
Buveien 3                                                                75 43 01 45                     90694131

 

Tips en venn Skriv ut