Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Oppstart av planarbeid, detaljregulering Fauske tower hotel og kulturhus, Høring av forslag til planprogram, varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Fauske Tower Hotel og Kulturhus i Fauske kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr. 103 bnr. 300, gnr. 103 bnr. 1336, gnr.103 bnr. 326, gnr. 103 bnr. 324, gnr. 103 bnr. 1125, gnr. 103 bnr. 789, gnr. 103 bnr. 407, gnr. 103 bnr. 325 og
gnr. 103 bnr. 1577. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum.
Planen er å bygge nytt hotell på en ny pir, ca. 100 meter ut i sjø, i forlengelsen av Leitebakken. Nytt kulturhus planlegges plassert på gnr 103, bnr 1336. Piren og Leitebakken, opp til Sjøgata vil bli et viktig byrom for Fauske, og planlegges bilfritt.

Planområdet inkluderer dagens hotell, samt tilstøtende arealer aktuelle for parkering/omforming. Tiltaket samsvarer med Fauske kommunes forslag til ny kommuneplan for Fauske og vil erstatte deler av reguleringsplan «Strandpromenade og parkering».
Kommunen har vurdert tiltaket til å utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning. Det er derfor utarbeidet forslag til planprogram for planprosessen. Aktuelle fagtematema som skal konsekvensutredes er naturmangfold i sjø, friluftsliv/nærmiljø og landskap/bylandskap.

Det vil være behov for utbyggingsavtale mellom Fauske kommune og tiltakshaver. Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres med dette også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Tower Hotel AS er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen.


 92pR 9EVCRIxAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Planområdet er i alt ca. 29,6 daa.

AfDOmAITtakpAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Vedlegg:
Forslag til planprogram

 

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/P.b. 9420 Sluppen, 7493 Trondheim, eller eirik.lind@ramboll.no innen 29.11.2017.

 

Tips en venn Skriv ut