Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Planvedtak - Detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde

Fauske kommunestyre har i møte 09.02.2017, sak 005/17, egengodkjent detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde.

Planen legger til rette for økt godstrafikk på Nordlandsbanen og økt terminalkapasitet på Fauske. Som en følge av nedleggelsen av fraktbåtruten fra Bodø og nordover er det oppstått en betydelig økning i omlasting tog/bil på Fauske.

Det er satt krav til støy i bestemmelsens §3.3. I byggeplanfasen skal det gjøres nærmere støyutredning og ved behov gjennomføres tiltak for å redusere støy fra terminalområdet til nærliggende boliger.

Vedlegg:

Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Møtebok

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

Eventuelle krav om innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Fauske kommune.

Tips en venn Skriv ut