Skjemaer som kan lastes ned

Alkohol – søknad om ambulerende skjenkebevilling
Alkohol – søknad om salgsbevilling
Alkohol – søknad om skjenkebevilling
Avtale om leie av jord
Boligfinansiering
Eiendomssskatt - rammer og retningslinjer for takseringsarbei i Fauske kommune
Eiendomsskatt - klageskjema
Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune
Festivaltilskudd søknadskjema og retningslinjer
Foreldrebetaling - søknad om redusert betaling
Gravemelding
Skjema for grensejustering og grensepåvisningPartsliste.
Hogst i verneskogområder
Individuell plan – søknad
Kommunal bolig
Kulturmidler - søknadsskjema grunntilskudd og RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I FAUSKE KOMMUNE (endret 19.04.2017).pdf
Kulturskolen – søknad om plass
[Kulturstipend]
Ledsagerbevis – søknad
Motorferdsel - dispensasjonssøknad
Nord-Norsk studenthjem og elevhjem i Oslo - søknad
Omsetning av film og videogram
Omsorgsbolig - søknad
Opplæring i norsk og samfunnsfag - søknadsskjema
Overgang barnehage - skole
Parkering - KLAGESKJEMA.pdf
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad.pdf
Pleie- og omsorgstjenester, søknad.pdf
PPTHenvisningsskjema.pdf
PPT Henvisningsskjema elever bosatt ved Røvika ungdomshjem PDF document ODT document
PPT Kartlegging og dokumentasjon skole PDF document ODT document
PPT Kartlegging og dokumentasjon barnehage
PPT Henvisningsskjema til Logoped 0-16 år
PPT Systemarbeid barnehage og skole PDF document ODT document
Reiserett med transporttjenesten – søknad

Søknad om deling/justering av grunneiendom

Søknad Utlippstillatelse bolig og fritidshus

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder
Søknad til tiltak om drenering av jordbruksjord
Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom
Søknad om tidlig pensjon for jordbrukere
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

Veiledning om deling av eiendom

Veiledning grensejustering og grensepåvisning.
Treningstimer i idrettsanlegg
Økonomisk stønad – søknad til NAV
 
Tips en venn Skriv ut