Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Skogbruk

Skogbruk i Fauske kommune

Skogbrukssjefen er saksbehandler i tilknytning til skogloven og dels også jordloven, konsesjonsloven og plan- og bygningsloven. Han har ansvaret for den daglige forvaltningen av skogfondordningen og de offentlige tilskuddsordningene i skogbruket. Skogbrukssjefen hjelper også til med planlegging av skogsveier og skogkulturtiltak, samt med veiledning i skogbruksfaglige saker og i saker tilknyttet lovbehandlingen. Veiledningen foregår som individuell rådgivning, kurs, møter, skogdager e.l.

De som har behov for slik veiledning, kan kontakte skogbrukssjefen, E-post: georg.de.besche@fauske.kommune.no, Tlf.:75604808, Mob.tlf.: 99276468.

Skogsdrift - meldeplikt skogsvirke

Flere skogeiere utfører skogsdrifter i egen skog selv. Det er likevel mange som dette, av ulike grunner, ikke passer for. Ressursene i skogen kan da likevel nyttes, f.eks. ved at skog selges på rot til skogsentreprenører, naboer eller andre interesserte. Skogbrukssjefen vil om ønskelig kunne formidle kontakt med aktuelle kjøpere av skogsvirke. Skogbrukssjefen har også utarbeidet et eksempel på hogstavtale som kan brukes direkte eller omarbeides slik det måtte passe. Siden alt skogareal i Fauske kommune er såkalt vernskog, må skogshogsten foregå i samsvar med kommunens vernskogregler. All skog i Fauske er vernskog. For de fleste mindre hogster i den nedre 200 metersonen i vernskogen, er det ikke nødvendig å melde hogsten til kommunen (skogbrukssjefen). Større skogsdrifter og skogsdrifter høyere enn 200 meter over vernskoggrensa (dvs 200 m o.h.) og i et 50-meters belte langs sjøen må meldes minst 14 dager før hogststart på eget meldeskjema. Hogst til eiendommens eget husbehov trenger ikke meldes.

Skogsvirke for salg skal innmeldes på eget skjema til Virkesdatabasen for Skogfond og Måleplikt (VSOP). Denne innmeldingen skal foretas av førstehåndskjøper av skogsvirket. Når skogeier hogger til egen videreforedling for salg (f.eks. vedproduksjon, sagbruksvirksomhet), må skogeier selv foreta innmelding til VSOP. Når skogsvirket videreselges gjennom skogeierforeningen av førstehåndskjøper, trenger ikke førstehåndskjøper foreta innmelding av virket idet innmeldingen i slike tilfeller blir utført av skogeierforeningen.

Skogkultur - foryngelsesplikten

Med skogkultur menes det i praksis skogplanting, rydding av lauvkratt i skogplantefelt, avstandsregulering av ungskog o.l.. Skogeieren har etter skogloven plikt til å sørge for at det kommer opp ny tilfredsstillende skog når han foretar sluttavvirkning (foryngelseshogst) i skogen. For å finansiere dette, kan han bl.a. bruke avsatte skogfondmidler og offentlige tilskudd. Skogbrukssjefen er behjelpelig med å planlegge skogkulturarbeider og å koordinere bruken av finansieringsmidler. Hvis det ved hogsten ikke legges opp til naturlig foryngelse (f.eks. gjensetting av tilstrekkelig antall frøtrær), krever skogloven at det foretas tilfredsstillende skogplanting i løpet 3 år etter hogsten.


Skogsveibygging

Før det bygges permanente skogsveier (traktorveier/skogsbilveier), må det innhentes tillatelse fra kommunen. Før det søkes om slik tillatelse, må det utarbeides en veiplan med kart, kostnadskalkyle, gevinstberegning og beskrivelse av veiprosjektet. Skogbrukssjefen hjelper vanligvis til med å planlegge slike skogsveier og også å ordne med nødvendig søknad om byggetillatelse og offentlig tilskudd.

Ikke permanente skogsveier, er veier som i praksis etableres ved at det kjøres med traktor i terrenget og hvor det fjernes en og annen stein og stubbe og hvor det graves en og annen liten skjæring/fylling over korte strekninger. Fylling/skjæring skal da ikke være høyere enn maks. 1 meter. Det er ikke nødvendig å søke kommunen om tillatelse for å etablere slike ikke permanente skogsveier.

Når skogeiere skal bygge skogsveier, vil det svært ofte være nødvendig at flere skogeiere går sammen om å bygge slike veianlegg. Skogeierne må da etablere en skogsveiforening med egne vedtekter. En slik veiforening kan organiseres som et samvirkeforetak (må registreres i foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene) eller f.eks. bare som en forening (må kun registreres i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene). Eksempel på vedtekter for samvirkeforetak og for forening.

Det er utarbeidet en Hovedplan for skogsveier i Fauske kommune.

Skogloven

Lov om skogbruk har en slik formålsparagraf (§ 1 Fomålet med lova): «Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på  aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn  til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen»

I lovens § 4 fremgår det klart at skogeieren har forvalteransvaret for skogeiendommen: «skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen  blir gjennomførte i samsvar med lov og forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje kan gjennomførast. Innafor desse rammene står skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå eigne mål.

Skogeigaren skal sjå til at dei som gjer arbeid i skogen rettar seg etter lova og forskriftene.

Departementet kan gi nærare forskrifter om omsyn skogeigaren skal ta i høve til miljøet.»

Skogfondordningen

Skogfondordningen er en form for pliktig fondsavsetning i skogbruket. Fondsmidlene kan skogeier bruke til investeringer i skogbruket, da primært til skogkultur (skogplanting og stell av ungskog). Midlene kan også brukes til andre ting, bl.a. til investeringer i skogsveianlegg. Rentene av fondsmidlene får ikke skogeier beholde. De bruker skogmyndighetene til diverse skogbruksgavnlige formål, så som administrasjon av skogfondordningen, felles skogdager, skogbrukskurs, tilskudd til felles investeringer i skogbruket m.m. For skogeier er det til gjengjeld knyttet skattefordel til bruk av skogfondordningen.

Skogfondmidlene kommer inn på den enkelte skogeiendoms konto ved at det i forbindelse med skogsdrift trekkes et beløp på mellom 4 og 40 % (skogeier velger prosentsats) av skogsvirkets bruttoverdi. Dette beløpet er det normalt førstehåndskjøper eller skogeierforeningen som skal trekke av oppgjøret og deretter på oppkrav innbetale. Hvis skogeier hogger til egen videreforedling for salg, må skogeier selv foreta innbetalingen av skogavgift på oppkrav. Det er fylkesmannen som sender oppkrav på innbetaling av skogfond med grunnlag i den innmelding som er gjort til Virkesdatabasen (VSOP).

Tilskuddsordninger i skogbruket

Det er mulig å få tilskudd til forskjellige aktiviteter i skogbruket. For tiden gis det i Fauske kommune offentlig (statlig og dels kommunalt) tilskudd til bl.a.

 • Skogkultur søknadsskjema
  • skogplanting på skogreisingsmark                         
  • suppleringsplanting                                           
  • rydding og avstandsregulering i skogreisingsfelt
 • Tynningsdrift søknadsskjema
 • Veibygging søknadsskjema
 • Drift i vanskelig terreng søknadsskjema
  • bratt terreng
  • lang transport
  • skiftende driftssystem

Siden det er ganske begrenset med tilskuddsmidler, må skogbrukssjefen kontaktes før man setter i gang med aktiviteter med grunnlag i forventet tilskudd.

Tips en venn Skriv ut