Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Løkåsåsen i Valnesfjord

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Fauske kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11,  17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 46, 56, 57, 58, samt gnr. 125,  bnr. 1, gnr. 57, bnr. 31 og gnr. 54, bnr. 1, 3 og 12.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Valnesfjord skole og flerbrukshall (planid. 2014004), reguleringsplan for Løkåsåsen (planid. 1987002), reguleringsplan for Løkås 56/57 (planid. 2011005), reguleringsplan for Solbakk gård (planid. 2010004), reguleringsplan Gang- og sykkelveg II, Rv. 80 – Strømsnes (planid. 1981004) og reguleringsplan GS-veg, Ankjellsvingen - Valnesfjord kirke (Rv 80) (planid. 2000003).

Planavgrensningen er vist med stiplet linje på etterfølgende kartskisse.