Saksliste og innkalling

010/12 Godkjenning av møtebok

011/12 Delegerte saker i perioden

012/12 Referatsaker i perioden

013/12 Økonomimelding 2/2011

014/12 Delegasjonsreglementet - Endring i pkt. 4.2.4 i delegasjon tilo formannskapet

015/12 Ny plan- og bygningslov. Plandelen med virkning fom 01.07.09. Konsekvenser

016/12 Forslag til detaljreguleringsplan for Meierikvartalet, endring

017/12 Forslag til detaljregulering for Jernbanegata 3

018/12 Mottak av flyktninger 2012 - 2015

019/12 Kjøp av eiendom

020/12 Valg av eldreråd for perioden 2011 - 2015

021/12 Valg av valgstyre og samevalgstyre for perioden 2011 - 2015

022/12 Nytt varamedlem i kontrollutvalget eventuelt nytt varamedlem i formannskapet

023/12 Valg av heimevernsnemnd for perioden 2011 - 2015

024/12 Konfliktrådet - Utpeking av representant i oppnevningsutvalget for perioden 2011 - 2015

025/12 Valg av styre til Eivind Sannes' legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune for perioden 2011 - 2015

026/12 Valg av styre til Sulitjelmabanens fond for perioden 2011 - 2015

027/12 Valg av styre for Sultjelma boligfond for perioden 2011 - 2015

028/12 Valg av styremedlem og representant til representantsakapet i A/L Indre Salten boligbyggelag for perioden 2011 - 2015

029/12 Valg av eiendomsskattetakstnemnd for perioden 2011 - 2015

030/12 Valg av klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2011 - 2015

031/12 Valg av representant og vararepresentant til representantskaet i Salten kommunerevisjon IKS for perioden 2011 - 2015

032/12 Faste møtefullmektiger til folkeliksrådet for perioden 2011 - 2015

033/12 Valg av styremedlem med varamedlem 2012 - 2015 og representanter med vararepresentanter til generalforsamlingen i A/S Salten Kraftsamband i perioden 2011 - 2015

034/12 Valg av representanter til kulturutvalget - Salten kultursamarbeid

035/12 Valg av styremedlem til styre for Valnesfjord helsesportssenter for perioden 2012 - 2015

036/12 Valg av representanter og vararepresentanter til representantskapene i IRIS Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2011 - 2015

037/12 Valg av representanter til Salten Regionråd for perioden 2011 - 2015

038/12 Valg av representanter til Salten Friluftsråd for perioden 2011 - 2015

Møteprotokoll fra møtet (Sammenstillling av innstillinger og vedtak)

Møtebok fra møtet (Vedtaket inn i saksutredningen)