Saksliste og innkalling

039/12 Godkjenning av møtebok

040/12 Referatsaker i perioden

041/12 Økonomimelding 3/2011

042/12 Søknad om fritak for eiendomsskatt gnr. 104, bnr. 620

043/12 Disponering av kompenasjonstilskudd omsorgsboliger

044/12 Østerkløft avløpsrenseanlegg

045/12 Siso Vekst AS - Anmodning om støtte til investering

046/12 Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2012

047/12 Strategisk landbruksplan - Forslag til rullert plan for perioden 2012 - 2013

048/12 Delegeringsreglementet - Endring knyttet opp mot samhandlingsreformen

049/12 Valg av overformynder for perioden 2012 - 2015

050/12 Valg av representant og vararepresentant til styret i Salten kontrollutvalgsservice for perioden 2011 - 2015

051/12 Valg av nytt varamedlem til eldreråd for perioden 2011 - 2015

052/12 Stiftelsen Fauske eldresenter - Valg av styremedlem og varamedlem for perioden 2012 - 2016

053/12 Valg av styremedlem og varamedlem til Strømsnes, Redioskogen og Helsetunet borettslag for perioden 2012 - 2016

054/12 Valg av kommunalt råd for funksjonshemmede i Fauske for perioden 2011 - 2015

055/12 Oppnevning av nytt styre for Nordlandssykehuset HF 2012-2014 - Forslag på kandidater med bakgrunn som folkevalgt

056/12 Interkommunal eierskapsstrategi - Eventuelt utnevning til styringsgruppen

057/12 Møteplan 2012 for plan- og utviklingsutvalg, driftsutvalg, formannskap og kommunestyre

058/12 Betalingssatser kulturtjenester 2012

059/12 Betalingssatser kommunale anlegg idrett - 2012

060/12 Leiesatser for skolebygg mv for 2012

061/12 Endring av gebyrregulativ for oppmålingsarbeider

062/12 Endring av betalingssatser for behandling av søknad om tiltak/byggetillatelser m.m samt endring av gebyr for behandling av private reguleringsplaner

063/12 Betalingssatser - Torgleie i Fauske sentrum

064/12 Betalingssatser - Mat levert fra Fauske storkjøkken

065/12 Feieavgift 2012

066/12 Vann-, avløp- og slamgebyrer 2012

067/12 Husholdningsgebyrer 2012

068/12 Diverse betalingssatser i pleie og omsorg 2012

069/12 Egenbetalingssatser, enhet helse

070/12 Husleieøkning 2012 kommunale gjennomgangsboliger

 

Møteprotokoll fra møtet (Sammenstilling av vedtak og innstillinger)

Møtebok fra møtet (Vedtak inn i saksutredningen)