Saksliste og innkalling

115/12 Godkjenning av møtebok

116/12 Delgerte saker i perioden

117/12 Avtaleverk samhandlingsreformen

118/12 Strategiplan for Fauna 2012 - 2015

119/12 Regnskap og årsberetning for 2011 - Fauna KF

120/12 Årsregnskap 2011

121/12 Årsmelding Fauske kommune 2011

122/12 Økonomimelding 1-2012

123/12 Perspektivmelding 2013-2025

124/12 Skolestruktur Fauske kommune 2012

125/12 Barnehagedekning i Valnesfjord

126/12 Intensjonsavtale for organisering og utbygging av omsorgsboliger

127/12 Torggata 16 - Prosjektgodkjenning

128/12 Kompetanseplan

129/12 Tariffrevisjon pr. 01.05.2012 - Uravstemning

130/12 Delegeringsreglementet - Endring i pkt. 1.2.2

131/12 Endring av delegeringsreglement - Strålevernloven og strålevernforskriften

132/12 Høringsdokument - Endring av bestemmelser i kommunedelplan motorferdsel

133/12 Forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring

134/12 Forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken

135/12 RV80 Gang- og sykkelveg Stranda - Røvik. Fastsetting av planprogram for balansefylling ved Klungset

136/12 Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven

137/12 Sjunkhatten folkehøgskole - Forprosjekt

138/12 Stemmerettsjubileet 2013 og grunnlovsjubileet 2014 - Oppnevning av jubileumskomite

139/12 Forslag på medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for perioden 2012 - 2016

140/12 Suppleringsvalg til eldrerådet 2011 - 2015 - Valnesfjord pensjonistforening

141/12 Valg av representanter for vannområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden

Interpellasjon fra repr. Ingelin Noresjø (KRF)

Grunngitt spørsmål fra repr. Ingelin Noresjø (KRF)

Samlet dokument

142/12 Valg av skjønnsmedlemmer - Forslag fra Fauske kommune for perioden 01.01.2013 - 31,12. 2016

Møteprotokoll fra møtet (Sammenstilling av innstillinger og vedtak)

Møtebok fra møtet (Vedtak inn i saksutredningene)