Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Konstituerende kommunestyremøte 3. oktober 2019

19. september 2019

Kommunestyre avholder konstituerende møte torsdag 3. oktober 2019 kl. 10.00 på administrasjonsbygget, kommunestyresalen.

Høring - Kommunale retningslinjer - Behandling av søknad om bruk av snøskuter

06. september 2019

Plan- og utviklingsutvalget (PLUT) vedtok i sak 76/19 den 27. august 2019 å legge forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøskuter i Fauske kommune ut på høring til berørte instanser og organisasjoner med frist på 4 uker.

Melding oppstart - Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Mulighet for alle å sende innspill

06. september 2019

I medhold av plan- og bygningsloven varsles oppstart av revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv i Fauske kommune. Fauske kommune utarbeider planen.

Planvedtak - detaljregulering for Havnegården - endring

29. august 2019

Planutvalget har i møte 27.08.19, sak 065/19, egengodkjent endring av detaljregulering for Havnegården med planid 2017003.

Forslag til detaljregulering for Leivset - Saltbakken

29. august 2019

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljregulering for Leivset - Saltbakken ut til offentlig ettersyn.

Varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå og i Trolldalen

11. juli 2019

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for del av eiendommene 88/1 og 88/11 i Fauske kommune.

Detaljregulering for Storgata 97 A

Varsel om oppstart av planarbeid

28. juni 2019

I henhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Engan Eiendom har igangsatt arbeid med ny detaljreguleringsplan for Storgaten 97 A, 8200 Fauske - Gbnr. 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.

Forslag til endring av reguleringsplan for Havnegården

26. juni 2019

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til endring av detaljregulering for Havnegården ut til offentlig ettersyn.

Detaljregulering for Charlottatippen boligområde

18. juni 2019

Kommunestyret vedtok i møte 13.06.19, sak 041/19, det fremlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde med planid 2019004.