Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av planarbeid, Skysselvika

16. mai 2019

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 gjøres det herved kjent at Indira AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for del av Skysselvika næringsområde på vegne av Wenberg fiskeoppdrett AS. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes på e-post til line.fornes.frantzen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Line Frantzen, Pb. 234, 8001 Bodø innen 16.06.2019

Ledig omsorgsbolig

Omsorgsbolig til salgs

15. mai 2019

Turistløypa er stengt

30. april 2019

Turistløypa (snøskuterløype fra Daja i Sulitjelma til riksgrensen mot Sverige) er stengt fra og med 30. april grunnet snømangel.

Forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde

Offentlig ettersyn

25. april 2019

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde ut til offentlig ettersyn.

Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark

Vedtak

08. april 2019

Kommunestyret vedtok i møte 28.03, sak 007/19, det fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark med planid 2008008.

Kart oppstartsvarsel_100x100

Områderegulering Stormyra Fauske

Varsel om oppstart

01. mars 2019

Detaljregulering Charlottatippen boligområde - Sulitjelma

Varsel om oppstart

28. februar 2019

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at det igangsettes reguleringsarbeid for et boligområde på «Charlottatippen» i Sulitjelma, øst for Sagatun helse- og sosialsenter.

Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet på vegne av forslagstiller Sulitjelma boligfond.

Detaljregulering Leivset

Varsel om oppstart

25. februar 2019

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan for eiendommene gnr. 84, bnr. 88, 69, 70, 112, 116, 124, 149, 162, 177 samt del av gnr. 129, bnr. 1 på Leivset i Fauske kommune.

Navnesak - Stengvatnet

Høring

22. februar 2019

Kartverket reiser navnesak for å få fastsatt skrivemåten av navnet på et vann i Fauske kommune etter lov om stadnamn. Vatnet har feilaktig vært navngitt som Dansktjønna, som er et tjern et stykke unna dette vannet. Øvre Valnesfjord grunneierlag v/Asgeir Jordbru har via nettjenesten «Rett i kartet» informert Kartverket om at rett navn på vatnet er Stengvatnet. Ettersom Stengvatnet ikke har vært i offentlig bruk tidligere, oppretter Kartverket navnesak etter lov om stadnamn for å få fastsatt skrivemåten til navnet.