Offentlig ettersyn

Mindre endring av reguleringsplan for Møllnveien alt. 2

Fauske kommune har hatt møte og fått tilsendt brev fra hjemmelshavere av gnr.104 bnr 17 hvor det bes om at bevaringsbestemmelsen for S3 i reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 blir tatt ut.

Det er vurdert at bestemmelsen for bevaringsområdet innenfor S3 kan fjernes slik at arealet endres til vanlig boligområde.

Saksutredningen til kommunestyret da planen ble godkjent i 1997 er gjennomgått. Det er ikke gjort noen skriftlig vurdering av bevaringsområdet. I bestemmelsen står at bebyggelsen bevares pga. kulturhistorisk verdi. Bebyggelsen representerer et tidlig trinn i utbyggingen av området. Tomtene er et fint innslag i kulturlandskapet og skal ligge som en historisk ressurs i boligområdet. Dette gjelder to områder i planen.

Som det framkommer i brevet  fra  hjemmelshaverne så er eiendommen
•    En av de opprinnelige jordbrukseiendommene på Erikstad
•    Huset på gården ble bygget i 1950
•    Fjøsen er revet rundt 1990
•    Det er fradelt og solgt deler av området for bygging av bolig

Slik gården/tomten framstår i dag vurderer Fauske kommune at området har liten kulturhistorisk verdi. Fjøsen er revet, huset er bygget på 50-tallet og begrunnelsen slik den framkommer i bestemmelsene er lite konkret og generell. Eneste klare begrunnelsen er at dette er et tidlig trinn i utbyggingen av området.

Det foreslår at det markerte spesialområde – boliger/bevaring S3 fjernes slik at areal framstår som del av boligområdet B9.
Reguleringsbestemmelsen §7 tas ut. Gjenværende bevaringsområde S4 blir ivaretatt i endret plan av 2007 under betegnelse B8/S1.

Vedtak
Brev fra grunneier

Innspill til forslaget sendes til  postmottak@fauske.kommune.no innen 15. mars 2019.

Tips en venn Skriv ut