Varsel om oppstart

Detaljregulering Charlottatippen boligområde - Sulitjelma

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at det igangsettes reguleringsarbeid for et boligområde på «Charlottatippen» i Sulitjelma, øst for Sagatun helse- og sosialsenter.

Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet på vegne av forslagstiller Sulitjelma boligfond.

Planområdet er på ca. 9 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene med gnr 126 bnr 1 samt gnr 119 bnr 1, 58 og 337.

Avgrensning av planområdet er vist med blå linje på kartutsnittet nedenfor.

wMQ 3JLi 4d 6ztgAAAABJRU 5ErkJggg==

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 4 tomannsboliger (til sammen 8 boliger) med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder atkomstvei, parkering og felles leke- og uteoppholdsareal, i område regulert til boligformål i gjeldende reguleringsplan.

Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Referatet fra oppstartsmøtet

Merknader/innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Soia Rahasindrainy, Pb. 234, 8001 Bodø, epost: soia.rahasindrainy@norconsult.com innen tidsfristens utløp den 22.03.2019.

Tips en venn Skriv ut