Kart oppstartsvarsel_100x100

Varsel om oppstart

Områderegulering Stormyra Fauske

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Stormyra Fauske - områderegulering. Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 103/2, 103/184-185,52, 103/3, 103/135, 103/4, 103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1.

Endringene vil omfatte områdene som i kommunedelplan for Fauske sentrum er avsatt til BN01, BN02 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart linje og er i alt 264 dekar stor.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting» til «LNFR» og/eller grønnstrukturformål. Målet er å ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima.

Fauske kommune utfører reguleringsarbeidet. Kommunen har vurdert at tiltaket ikke utløser konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes Fauske kommune v/ Enhet plan/ utvikling eller postmottak@fauske.kommune.no innen 13. april 2019.

Kart oppstartsvarsel
Tips en venn Skriv ut