Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Kulturskole/Søk plass
Søk plass

Søkeportalen til Fauske kulturskole

Når du søker plass i kulturskolen må du krysse av på at du har lest og forstått 

Retningslinjer for undervisning i kulturskolen og Fauske kulturskoles Service-erklæring

 

Søknad

Søknadsfrist er 1. mai. Du søker via portalen SpeedAdmin
Du kan søkes hele året, men søknader som kommer innen fristen prioriteres.
Søkere som ikke får plass, settes automatisk i kulturskolekø.
Etter hovedopptak, tas søkere inn fortløpende dersom det blir ledige ressurser.
 

Hvem kan søke?

Alle, uansett alder, kan søke. Elever under 20 år prioriteres.
Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. Kulturskolen har ikke spesialkompetansse i forhold til elever med sammensatte lærevansker eller andre spesielle utfordringer. Kulturskolen tar forbehold om hva vi kan tilby i slike tilfeller, men forsøker å gi tilbud dersom mulig. Voksne elever kan kun beholde elevplassen påfølgende skoleår dersom det er ledige ressurser.

 

Fag

Kulturskolens undervisningstilbud er fordelt på områdene

 • Teater
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • KunstSkapet
 • Annet

Informasjon om fagene finner du her.

 

Hva koster det?

Undervisningstilbud i kulturskolen koster kr 3.128,- pr. år (2019). Alle over 18 år betaler full kontingent. Den som sender inn søknaden mottar fakturaen. Faktura sendes ut pr. halvår. Musikkelever dekker selv utgifter til nødvendig notemateriell. Elever ved billedkunst betaler kr. 205,- pr. halvår for materiell (2019). Fiolinelever kan leie instrument hos kulturskolen. Leien er kr. 308,- pr. semester pr. instrument (2019).

 

Opptak

Hovedopptak gjøres fortrinnsvis i juni/juli, alternativ i august før skolestart. Søkere som ikke blir tildelt elevplass ved hovedopptak, settes på venteliste. Søkere under 20 år prioriteres.

 

Kulturskolekø/Venteliste

Elever som ikke blir tilbudt elevplass, settes i kulturskolekø (venteliste).
Dersom det blir ledig kapasitet i løpet av skoleåret, blir du kontaktet av kulturskolen.
Skulle du bli stående i kø en stund, vil du få mulighet til å opprettholde din plass i køen for påfølgende skoleår ved å re-registrere deg.

 

Re-registrering

For å beholde en elevplass eller en plass i kulturskolekøen påfølgende skoleår, må eleven re-registreres. Årlig fris er 1.mai. Re-registrering gjør du her.

 

Utmelding

Elevplassen beholdes til den sies opp skriftlig via SpeedAdmin. Muntlig oppsigelse godtas ikke. Oppsigelser som kommer etter fristens utløp blir belastet med semesteravgift for det kommende semestret.

 

Vedtekter

§ 1   Formål. Fauske Kulturskole skal ha som formål:

 • å bidra til kvalitativ forbedring av livskvaliteten for kommunens innbyggere
 • å utvikle elevenes skapende evner og fremme elevenes forståelse og opplevelse av musikk og andre kunstarter som allmennmenneskelige og kunstneriske uttrykksformer, herunder mestring, opplevelse, glede, uttrykk og formidling
 • å utvikle elevenes instrumentale/vokale og andre kunstneriske ferdigheter etter den enkeltes forutsetning, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet
 • å være et miljøskapende sentrum for aktiviteter med den hensikt å utvikle barn og ungdoms sosiale og estetiske holdning
 • å være en ressurs for det øvrige skoleverk og kulturliv i arbeidet for å oppnå best mulig musikk- og kunstfaglig opplæring, og å fremme forståelse og interesse for de ulike kunstneriske uttrykk/fritidsaktiviteter i lokalmiljøet

§ 2   Oppgaver. Kulturskolens formål skal oppnås ved:

 • å være en synlig instans i kommunens kulturliv via konserter, forestillinger, utstillinger, prosjekter og samarbeid.
 • å gi undervisning til barn og unge og voksne, både enkelt-timer og som gruppe-undervisning. Ved stor søkning vil barn bli prioritert.
 • å søke best mulig samarbeid med institusjoner og organisasjoner innen kunst- og kulturområdet.
 • å gi støtte til institusjoner/skoler der musikk/dans/kunst blir brukt som et ledd i elevenes utvikling.

§ 3   Organisering

 • Fauske Kulturskole er eid av Fauske kommune, og ligger administrativt under Enhet kultur.
 • Skolen skal ha egen rektor med Enhetsleder kultur som nærmeste overordnede.
 • Skolens ansatte utgjør skolens personalråd, og gir uttalelser i virksomheten og er rektors rådgivende organ.

§ 4   Økonomi

 • Alle elever skal betale elevkontingent.  Kontingenten fastsettes av Kommunestyret. Det kan søkes om friplasser av økonomiske, sosiale eller kulturelle årsaker. Pris for tjenester som lag/foreninger kjøper fra Kulturskolen fastsettes også av Kommunestyret.

 

Elevreglement

 •       De som blir tatt opp som elever, må binde seg for minst et halvt år.
 •       Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig. Frist for utmelding, nye elever, er 2 uker. Ønsker en elev å avbryte undervisningen etter fristen, betales det likevel elevkontingent for hele semesteret. Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 1.desember. Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 1.mai. Overholdes ikke fristen, betales kontingent for hele påfølgende semester.
 •       Elevkontingenten betales hvert semester. Kommunestyret fastsetter pris. Ved flytting refunderes ikke beløpet.
 •       Sykdom/fravær hos Kulturskolens personale utover 4 uker, kan kompenseres med lenger undervisningstid eller redusert kontingent.
 •       Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal det gis beskjed om på forhånd til elevens lærer. Hvis lærer ikke treffes, gis det melding til Kulturskolens rektor. Elevene kan ikke få forsømte timer tilbake.
 •       Elever som får utlevert instrument/annet utstyr som er skolens eiendom skal skrive under på at de har mottatt gjenstanden. Eleven skal få rettledning i hvordan man behandler utstyret ved utlevering. Dersom utstyr blir påført skader, rapporteres dette straks til Kulturskolens kontor. Skyldes skaden skjødesløs behandling, må eleven selv koste reparasjonen.
 •       Ved gjentatte fravær etter hverandre uten melding, ved manglende interesse for arbeidet eller av disiplinære grunner, kan rektor utelukke elever fra undervisning.

 

Friplass

Fauske kulturskole kan tilby friplass, etter søknad, for elever av kulturelle, økonomiske eller sosiale grunner. Ta kontakt med rektor for mer informasjon.

 

Kontakt oss

 

Fauske kulturskole

Postadresse:      Postboks 93, 8201 Fauske
Besøksadresse: Sjøgata 71, 8200 Fauske  
                              Inngang fra Marmortorget

Tlf:          75 60 43 50 / 75 60 40 00

E-post:   kulturskolen@fauske.kommune.no 

                sigrun.fostad@fauske.kommune.no

 

 

Fra 01.01.2019 har kulturskolen rektor i 60 % stilling, hvorav 20 % stilling er arbeid med Den kulturelle skolesekken.

 

Kontakt oss

 

Fauske kulturskole

Postadresse:      Postboks 93, 8201 Fauske
Besøksadresse: Sjøgata 71, 8200 Fauske  
                              Inngang fra Marmortorget

Tlf:          75 60 43 50 / 75 60 40 00

E-post:   kulturskolen@fauske.kommune.no 

                sigrun.fostad@fauske.kommune.no

 

 

Fra 01.01.2019 har kulturskolen rektor i 60 % stilling, hvorav 20 % stilling er arbeid med Den kulturelle skolesekken.