Snøskuter - dispensasjon motorferdsel

Hent skjema for søknad om dispensasjon her

Nye regler om motorisert ferdsel etter 1. mai 2014

Fauske kommune har siden 2002 vært med i en forsøksordning rundt lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark og på islagte vann. Denne ordningen opphører 1. mai i år. De som ønsker å kjøre etter denne dato, må søke dispensasjon.

Skjema her: disp motorkjøretøy.pdf

 

ORIENTERING: Forvaltning av motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag

Nåværende forsøksordning for forvaltning av motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag opphører 1. mai 2014.

 

Fauske kommune må fra denne dato forvalte motorisert ferdsel i utmark etter motorferdselloven og nasjonal forskrift.  Det betyr  følgende endringer:

 

1 Turistløypa til Sverige blir stengt.

2 Alle som ønsker å kjøre til egen hytte må søke dispensasjon.

NB! Annen kjøring under opphold på hytta, er ikke tillatt. Dette gjelder blant annet kjøring for å hente vann.

3 Forflytningshemmede, også de med P-kort, må søke dispensasjon for kjøring med snøskuter og må inneha legeattest på at de er varig bevegelseshemmet.

NB! "Det kan bare gis tillatelse etter forskriftens § 5 første ledd bokstav b ved varig funksjonshemming. Kommunen kan kreve legeerklæring som dokumentasjon. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen. Dispensasjon for disse må i tilfelle vurderes etter forskriftens § 6, jf. omtale nedenfor under 7.3.2."

4 Det må søkes dispensasjon for transport av ved. Dette gjelder ikke transport av ved fra egen skog og til bopel.

 

Fauske kommunestyre har vedtatt å søke deltakelse i ny forsøksordning som kun gjelder opprettelse av snøskuterløyper til fornøyelseskjøring.  Dette forsøket innebærer at det etter plan- og bygningsloven kan opprettes løyper til fornøyelseskjøring med snøskuter, samtidig som all annen motorferdsel skal forvaltes etter motorferdselloven og nasjonal forskrift.

Denne ordningen kan ikke iverksettes før kommunestyret, etter en ordinær planprosess, har vedtatt hvor løyper for fornøyelseskjøring skal ligge.

De som har behov for å kjøre snøskuter etter 1. mai 2014, må søke dispensasjon, dersom formålet med ferdsel ikke er hjemlet direkte i motorferdselloven eller nasjonal forskrift.

Vintersesongen varer fram til og med 2. søndag i mai (11. mai 2014).  Ferdsel på vei som er åpen for offentlig ferdsel på sommeren, kan skje til og med 20. mai.

Søknader innvilges fram til og med neste sesong, dvs. til og med 2. søndag i mai 2015.

 

Søknaden må fylles ut så nøyaktig som mulig.

Skjema her: disp motorkjøretøy.pdf

 

For spørsmål, kontakt:

Lise Gunn Hansen 75 60 40 60 – lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no

Frank Bernhardsen 950 60 027 – frank.bernhardsen@fauske.kommune.no

Tips en venn Skriv ut