Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart

Endring av detaljreguleringsplan for Vollgata 44

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Dahl bygg AS har igangsatt arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Vollgata 44 (planID  2015007).

 

Z

Endring av del-felt B2 og B1, i detaljreguleringsplan for Vollgata 44, plan ID 2015007.

Bakgrunn

Dahl bygg AS ønsker å utnytte området innenfor B2 og B1 på annen måte enn gjeldende plan legger opp til i forhold til type bebyggelse og eiendomsgrenser.

Planområdet

Område B2 er vist på vedlagt kart. Formålene er de samme som i gjeldende plan, men eiendomsgrenser, omriss av bebyggelse, parkering og avkjørsler er justert.

Område B1 er i gjeldende plan regulert for tre eneboliger. Det søkes i endringen om å legge til rette for en vertikaldelt tomannsbolig.

Opprinnelige vedtatte eiendomsgrenser oppheves og det etableres en ny eiendomsgrense mellom enhetene. Høyder og utnyttelse (BYA) vil være lik det gjeldende detaljreguleringsplan legger opp til.

Trafikk

Adkomsten til planområdene følger samme prinsipp som på den opprinnelige planen, men det planlegges færre avkjørsler for B2 og B1.

Lek

Det gjøres endringer av felles lekeareal f_Lek 1, f_Lek2 og f_Lek 3 Endringen av B1 gjør at en får et større areal disponibelt til lek på f_1Lek.  F_Lek3 forblir slik den er i gjeldende plan, mens f_Lek2 blir noe mindre.

AV G

Nytt formål tilføres planen.

Støttemur

Støttemurer tegnet inn i plankartet, da disse ikke vises i gjeldende plankart.

Merknader/innspill til oppstart av reguleringsplanarbeidet kan meldes inn skriftlig tilUnikus AS v/siv. ark. Tove Ovensen innen 05.10.18 - Tove.Ovesen@unikus.no, tlf 91708685

Tips en venn Skriv ut