Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljregulering Åsmyra industripark

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette igangsetting av reguleringsplanarbeid for Åsmyra Industripark i
Fauske kommune. Planarbeidet berører eiendommene 103/1451 og 103/170, samt deler av 120/1.

Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for etablering av datalagringssenter. Planarbeidet omfatter omregulering av deler av reguleringsplan Krokdalsmyra travbane. Tiltaket er vurdert av Fauske kommune til å fanges opp av forskrift om konsekvensutredning og det er derfor utarbeidet forslag til planprogram, som med dette varselet sendes på høring.


Tiltakshaver er Åsmyra Industripark AS og Rambøll bistår i planarbeidet.

 7gQAv 9kJ G 8ipfE 5Yp 8lZAAAAABJRU 5ErkJggg==

Figur 1 Planområdets beliggenhet i Fauske

Vedlegg:

Planprogram

Planområdet er på ca. 255,5 daa. Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Andrea Marthinsen, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller andrea.marthinsen@ramboll.no innen 30.10.2018.