Trenger representanter til domstolene

Det skal velges nye lagrettemedlemmer til Hålogaland lagmannsrett og meddommere til Salten tingrett og Salten jordskifterett. Vi ber interesserte melde seg innen 9. april, du kan også foreslå andre.

Slike verv er en borgerplikt.

Tjenestetiden for lagrettemedlemmer og meddommere som ble valgt i 2016 utløper 31. desember 2020.

Innen 1. juli 2020 skal kommunestyret foreta valg av nye medlemmer til disse vervene, og vi ber nå om forslag på personer fra Fauske.

Vervene er en borgerplikt, og personene som velges skal være representative for kommunens befolkning, i forhold til aldersfordeling, etnisitet og kultur.

Mellom 21 og 70 år

Når det gjelder krav som stilles til de som skal velges, vises det til domstollovens paragraf 70, 71, og 72, dette gjelder blant annet vandel og hvorvidt man innehar stillinger som ikke er forenlig med slike verv.  Alder må være mellom 21 og 70 år.

Les mer om dette i:

Domstollovens bestemmelser (link).

Lagmannsretten understreker at representantene må ha tilstrekkelig med norskkunnskaper, kunne bruke digitale verktøy og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

Meld din interesse innen 9. april.

Med dette oppfordres alle til å komme med forslag til kandidater, seg selv eller andre.

Forslag fremmes ved å sende kontaktinformasjon, stilling og yrke til Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske, postmottak@fauske.kommune.no eller ta kontakt på telefon 75 60 40 20.

Frist for å melde sin interesse/foreslå kandidater: 9. april 2020.