Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

Vi har utført 697 tester per 12.08.2020. Åtte av disse er bekreftet smittet. Alle er friskmeldt. PS Informasjon om bekreftet smittetilfelle 06.08.2020, er bosatt og testet i Bodø, og dermed ikke tatt med i tallene fra Fauske kommune. 

[LES MER]
A A A

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Fauske kommune Gjeldende fra 2. april 2020

Oppdatert 03. april 2020

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Fauske kommune - Se dokumentet her
Gjeldende fra 2. april 2020


For å forebygge og begrense smitte og beskytte sårbare grupper har Fauske kommune v/
kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd – og
med henvisning til Folkehelseinstituttets råd – vedtatt følgende lokal forskrift:
1. Alle som ankommer Fauske kommune etter reiser i områdene som angitt i punkt 3 i
denne forskrift, ilegges hjemmekarantene etter ankomst. Karantenen varer så lenge
forsksriften er gyldig og inntil 14 dager hvis forskriften forlenges. jf. Forskrift om
karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning
utbrudd av Covid-19 § 2.
2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder
myndighetenes til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon.
3. Forskriften gjelder pr 02. april 2020 følgende områder: Trøndelag, Møre og Romsdal,
Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder.
4. Transittopphold på lufthavn i områdene i denne forskrift pkt 3 regnes ikke som
opphold i området.
5. Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted for
hjemmekarantene, men skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til
andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke
offentlig transport.
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den
reisende oppholder seg med eller har oppholdt seg med under opphold i Fauske
kommune.
6. Unntak fra denne lokale forskrifts karantenekrav:
a) Samfunnets kritiske funksjoner, slik disse er definert i de til enhver tid gjeldende
nasjonale bestemmelser jf. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt av
Justis og beredskapsdepartementet.
b) Nær familie av avdøde ifm. begravelser.
c) Barn med delt bosted eller ved gjennomføring av samværsordninger.
d) Personer som er på gjennomreise i kommunen kan gjøre opphold som er
nødvendige for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og
drikke.
e) Pendlere som er nødvendige for å opprettholde næringslivet, holde produksjon i
gang i virksomheter, så som vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer,
spesialiserte tjenester m.v., samt planlagte utviklingsprosjekter.
Disse unntak gjelder ikke for de som er testet positiv og er isolert, jf. forskrift om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 11.
Personer som er omfattet av unntaket skal så langt som mulig unngå nærkontakt med
andre personer, jf. forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-
forskriften) § 3.
Arbeidsgiver/virksomhetsleder har ansvar for å vurdere smitterisiko og iverksette
nødvendige smittereduserende tiltak på arbeidsplassen iht. gjeldende regelverk.
Kommunen vil føre tilsyn iht. smittevernloven § 7-1.
Personer som er i arbeid og nødvendige arbeidsreiser ilegges hjemmekarantene i
tidsrommene de ikke utfører arbeid og nødvendige arbeidsreiser, jf. forskrift om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 5
7. Det kan i tillegg søkes om dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Søknad om
dispensasjon rettes til kommuneoverlegen i Fauske kommune.
8. Klageadgang
Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak så fremt
ikke noe annet er bestemt i loven.
9. Økonomisk ansvar
Fauske kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
10. Ikrafttredelse og varighet
Denne forskrift gjelder fra torsdag 2.april 2020 til 8.april 2020.
Fauske 03.04.2020
Veronika I Ormåsen
Utvalgsleder Helse- og omsorgsutvalget
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker