Fauske kommune disponerer inntil kr. 200.000,- til drenering av jordbruksjord for 2020. Tilskuddsmidlene skal gå til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært drenert og omfatter både grøfting, profilering og omgraving på eget eller leid areal. Både eier og leietaker av jordbruksareal med behov for ny drenering kan søke på midlene.

Tilskudd avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2.000 kr pr dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kr pr. løpemeter grøft begrenset oppad til 2.000 kr. pr. dekar.

Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak som er påbegynt før kommunen har fattet vedtak.

Mer informasjon om ordningen og veiledning om elektronisk søknad fins på Landbruksdirektoratets sider HER.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 01.05.2020. Søknad (elektronisk) sendes kommunen på fastsatt skjema innen fristen. Skjema finnes HER. Søknader som kommer inn etter fristen kan behandles fortløpende såfremt kommunen fremdeles har midler igjen.

Krav til dokumentasjon for søknaden
- Plan for dreneringen med kart og beskrivelse av tiltaket
- Vurdering av miljømessig virkning av tiltaket (kulturminner, forurensning, ulemper for annen eiendom m.m)

Klageadgang
Kommunen fatter vedtak. Hvis du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra du mottok vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans og klagen sendes Fauske kommune.

Lenker:
Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord