Barn som pårørende bilde

Snakk med barna

Barn som pårørende

Fauske Kommune er i gang med et arbeid omkring barn som pårørende. Barn har ifølge Helsepersonelloven (§10a) rett til informasjon når mor, far eller søsken er syk. Helsepersonell har plikt til å bidra til at barna får informasjon tilpasset alder og utvikling, dette i samarbeid med barnets foreldre. En ny bestemmelse (helsepersonelloven § 10 b) gir helsepersonell plikt til å ivareta mindreårige barn som etterlatte etter foreldre eller søsken som dør.

Sykdom påvirker hele familien

Foreldre er glade i barna sine, og ønsker det beste for dem.  Dette gjelder også foreldre som er syke. Som forelder må man forsikre seg om at man er i stand til å ivareta og respektere sine egne behov og barnets behov. Det er viktig å kartlegge egne ressurser, og få støtte og hjelp der man kommer til kort.

Når mor eller far er psykisk syk, rusmiddelavhengig eller alvorlig somatisk syk, så påvirker dette hele familien. Sterkest rammet er som regel barnet.

Barn reagerer ulikt på foreldres sykdom. Vanlige reaksjoner kan være

 • sinne
 • uro og konsentrasjonsvansker
 • søvnproblemer
 • kroppslige plager, f.eks. hodepine og magesmerter
 • sengevæting
 • økt behov for nærhet
 • tristhet
 • bekymring for fremtiden

Noen barn kan bli overdreven hjelpsomme på bekostning av egne behov.

Hva trenger barnet?

 • Tilpasset informasjon om foreldrenes sykdom.
 • Konkret hjelp til å mestre tilværelsen, både psykisk og fysisk.
 • En trygg voksenperson å snakke med.
 • En voksen som fritar barnet for ansvar og skyld.
 • Noen som gir barnet ekstra positiv oppmerksomhet og bekreftelse.
 • Å møte andre barn i samme situasjon slik at de kan dele erfaringer og støtte hverandre.
 • Å vite hvem som skal ta hånd om seg hvis mor eller far ikke klarer dette.
 • Mulighet til å være med på fritidsaktiviteter som vanlig.
 • At barnehage/skole/helsestasjon/ fritids-ledere vet nok om situasjonen til at de kan fungere som støtte for barnet.

Hva trenger den syke forelderen?

 • Noen å snakke med om barnet.
 • Noen som tar ansvar for barnet hvis man selv er for syk.
 • Åpenhet rundt psykiske reaksjoner / krisereaksjoner.
 • Aktiv og vedvarende støtte i foreldrerollen, både når barnet bor hjemme eller under omsorg av andre.
 • Hjelp til å formidle kontakt med hjelpeapparatet og samordne tiltak.

Informasjon til barnet

Det er veldig viktig at barnet får tilpasset informasjon om foreldres sykdom. Mangel på informasjon kan lett føre til at barnet lager sine egne forestillinger, fantasier og mestringsstrategier. Dette kan skape utrygghet i barnets hverdag. Barn tar lett på seg skylden for foreldres sykdom hvis de mangler informasjon.

 

Eksempler på hjelp/støtte

 • Samtale med barnet (og deg) om sykdommen og det å være barn som pårørende.
 • Praktisk hjelp i hjemmet.
 • Støttende/veiledende samtaler hos helsesøster, psykisk helsearbeider, foreldreveileder eller familieveileder om utfordringer i foreldrerollen.
 • Ekstra støtte i barnehage/skole
 • Oppfølging av fritidsaktiviteter.
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Gruppetilbud (F.eks. «Tirsdagstreffet»)

 

Hvem du kan ta kontakt med i Fauske Kommune:

Fauske familiesenter, tlf. 75 60 43 00 (Spør etter Marliese, prosjektleder)

Rus-/psykiatritjenesten, v/ Margrethe Stokland, 91327402 eller vakttlf. 90710730

Barneverntjenesten, tlf. 75 60 42 00

Tildelingskontoret, tlf. 75 60 41 00

Barneansvarlig i kommunen, Ledende helsesøster Reidunn B. Storli, tlf. 75 60 43 14

 

Andre som kan hjelpe:

Barn og unges kontakttelefon, 80 03 33 21
Bekymringstelefonene for foreldre, 81 00 39 40
Organisasjonen Voksne for Barn, 22 12 83 30
Interesseforeningen for pårørende innen psykisk helsevern, 22 22 69 77
Kreftlinjen, 80 04 82 10
 
Relevante nettsteder:
Pårørendeveileder: http://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder
Samtaleverktøy: Snakketøyet
Barns beste: Barn som pårørende
 

 

Tips en venn Skriv ut