Bedret tilgjengelighet til postjournalen fra 1. september

Forholdet mellom innbyggerne og forvaltningen skal være preget av åpenhet og tillit for at lokaldemokratiet skal fungere. Innsyn i saksbehandlingen kan være med å bidra til økt engasjement. Fra 1.9. slipper du å be om å få tilsendt sakspapirer, men kan i stedet betjene dette selv fra postjournalen.

Fauske kommune jobber for meroffentlighet. Som innbygger og bruker av offentlige tjenester vil du nå kunne lese korrespondanse til og fra kommunen, samt sakspapirer.

Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger vil være graderte og dermed ikke mulig å lese. Hvert enkelt dokument vil derfor bli behandlet av en saksbehandler før det publiseres på postlisten. Du kan be om innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet.

Innsynsbegjæringer sendes til innsyn@fauske.kommune.no. Oppgi så presist som mulig hvilke dokumenter du ønsker innsyn i. Vennligst opplys om du er part i saken, da har du større innsynsrett. Du kan også ringe Servicetorget for hjelp på telefon 75 60 40 00

Slik fungerer kommunens postjournal:

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i forskrift om offentlige arkiver (Arkivforskriften). Inngående post som kommer til kommunens sentrale postmottak fordeles til saksbehandlere som har ansvar for den videre oppfølging og behandling av saken, samt offentlighetsvurdering av dokumentet.

Postjournalen vil ha to dager forsinkelse fra journalføringsdato.

Fauske kommune har tre saksarkiv som ikke vil være tilgjengelig på postlisten, disse er:

*Personalmapper

* Barnemapper

* Elevmapper

* Ulike fagsystemer

Personopplysningsloven

Vi vil oppfordre deg til å tenke på følgende før du sender brev eller e-post til Fauske kommune

  • All sakspost til og fra kommunen, også e-post sendt til saksbehandlere direkte, eller til postmottak@fauske.kommune.no er offentlige dokumenter dersom de ikke er underlagt taushetsplikt

  • All sakspost kommer på postlisten til Fauske kommune og blir offentlig og tilgjengelig

  • Alle inngående og utgående dokumenter kan leses direkte på nett via postlisten, unntaket er om dokumentet er unntatt offentlighet

Lovverk som Fauske kommune må forholde seg til:

Forvaltningsloven

Offentleglova

Forskrift til offentleglova

Arkivvlova

Arkivforskrift

Personopplysningsloven

Tips en venn Skriv ut