Hjem/Tjenester/Bolig
husbanken1

Husbanksaker

Bolig - Startlån fra kommunen

Regjeringen besluttet i august måned i 2002 å innføre en ny Startlånsordning fra og med 01.01.03. Kommunestyret har vedtatt nye retningslinjer for startlån.pdf 16.12.2014. Søknadssblankett startlån , se på Husbankens hjemmeside. Se også Forskrift om startlån fra Kommunal og moderniseringsdepartementet: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-03-12-273. For øvrig vises det til Husbankens Husbankens for spørsmål vedrørende startlån.

Søknaden skal sendes elektronisk - startlån
 
Boligtilpasning og boligrådgivning
BROSJYRE

Boligtilskudd til etablering i bolig
Fauske kommune tildeler tilskudd med bakgrunn i Husbankens retningslinjer, se på Husbankens hjemmeside.
 
Boligtilskudd til tilpasning av bolig
Fauske kommune tildeler tilskudd med bakgrunn i Husbankens retningslinjer, se på Husbankens hjemmeside. Søknadsblankett for boligtilskudd finnes også på Husbankens nettsider.
 
Bostøtte
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for dem som har høye boutgifter og lav inntekt. Nye regler gjør at mange flere vil ha rettigheter etter denne ordningen fra 01.07.09. Bostøtten er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

Hvem kan få bostøtte?
Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifisere for bostøtte. Alle over 18 år kan få støtte, med unntak av studenter uten barn og militære. Disse har egne ordninger.
 
Boligen du søker bostøtte for må være en godkjent helårsbolig. I tillegg må det være en selvstendig bolig med bad/toalett, kjøkkenfunksjon og egen inngang. Hvis du leier et rom i en annens bolig kvalifiserer du altså ikke for bostøtte.
 
Størrelsen på bostøtten er tilpasset de reelle utgiftene og inntektene i husstanden. Støtten øker når utgiftene øker og reduseres når inntektene øker, det er en nedre og en øvre grense for hvor mye støtte du kan få. Du må betale en del av boutgiftene selv. Størrelsen på denne egenandelen er avhengig av husstandens samlede inntekt. I boutgiftene inngår blant annet husleie, fellesutgifter i borettslag, renter, avdrag og vanlige gebyrer på boliglån samt en del andre utgifter for dem som bor i enebolig.
 
Behovsprøving
Bostøtten er behovsprøvd, og det er skattbar inntekt fra siste tilgjengelige ligning som skal legges til grunn.
 
Alle som har lav inntekt og høye boutgifter bør ta kontakt med boligkontoret i kommunen for å søke på bostøtte.

Slik søker du
For søknad og ytterligere opplysninger, se Husbanken sine sider.

Du kan henvende deg til kommunen for å få veiledning. Søknad med nødvendige vedlegg skal gjøres elektronisk.
 
Kontaktpersoner:
Bostøtte : Liv Breimo, tlf  756 04 801 liv.breimo@fauske.kommun.no og Ing-Mari Nilsen, tlf 756 04 806 ing-mari.nilsen@fauske.kommune.no
Startlån: Liv Breimo, tlf  756 04 801 liv.breimo@fauske.kommun.no  

Startlån saksbehandler: Ing-Mari Nilsen, tlf 756 04 806 ing-mari.nilsen@fauske.kommune.no

Søknadsfrist: 14. i hver måned. 

Bostøtten blir utbetalt ca. den 10 i hver måned.
Merk deg at:
ved flytting må alle i husstanden være bosatt og registrert i folkeregisteret senest på situasjonsdatoen (situasjonsdato = den dato som legges til grunn ved henting av informasjon fra folkeregisteret, vedtak om pensjon må være fattet før situasjonsdatoen.)
 
Kommunale gjennomgangsboliger
Fauske kommune har 111 boenheter fordelt på selveide og borettslagsleiligheter til utleie.

Boligkontoret har ansvaret for den tekniske forvaltningen av gjennomgangsboligene i samarbeid med vedlikeholdsavdelingen. Søknadsskjema

 

 

Tips en venn Skriv ut