Fauske kommune ny logo_120x40

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

OMRÅDEREGULERING FOR DELER AV SULITJELMA I FAUSKE KOMMUNE - SNØSKUTERLØYPER

Fauske kommunestyre vedtok den 13. februar 2014 under K-sak 12/14 forskrift om kommunalt forsøk vedr etablering av snøskuterløyper i Fauske kommune.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12.8, varsles med dette oppstart av arbeidet.

Formålet med   planarbeidet er etablering av snøskuterløyper for allmennheten, jfr vedtatte forsøksforskrift.

Planområdet omfatter deler av kommuneplanens arealdel vedtatt 03.02.11, reguleringsplan for Sulitjelma Opplevelsespark – endring – vedtatt 25.06.07 og områdereguleringsplan for Naustbukta, vedtatt 10.05.12.

Prosessen bygger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter.

Vedlegg:

Innspill/synspunkter til oppstart av ovennevnte arbeid sendes innen 15. august 2014 til Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske.

Dersom noen har synspunkter eller opplysninger av betydning for arbeidet kan enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir, tlf 75 60 40 59, epost g.hagalinsdottir@fauske.kommune.no eller konsulent Lise Gunn Hansen, tlf 75 60 40 60, epost lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no kontaktes.

Planutvalget gjorde i sak 62/14 den 17.6.2014 følgende  vedtak:

Med hjemmel i forskrift om kommunalt forsøk vedr etablering av snøskuterløyper i
Fauske kommune, vedtatt av Fauske kommunestyre den 13. februar 2014 og plan- og
bygningslovens § 12.8. vedtar Planutvalget å igangsette planarbeid i område
med planavgrensning slik det er vist på vedlagte kartutsnitt datert 11.06.2014.
Planområdet er vist med rød stiplet linje på kartet. Planutvalget gir administrasjonen anledning til mindre justering av planavgrensningen etter behov.

For ytterligere informasjon, sjekk miljokommune.no 

Tips en venn Skriv ut