Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Høringsfrist 5. april 2019

Planforslag Åsmyra industripark

Plan- og utviklingsutvalg- 014/19, har i møte 19.02.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

  • Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for Åsmyra industripark ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.
  • Det settes i gang med område/detaljregulering av næringsområdene som i kommuneplanens arealdel er avsatt til BN01, BN02 og BOP08 til LNFR-formål eller tilsvarende som avbøtende tiltak for gjennomføring av Åsmyra industripark.

 

Forslag til detaljregulering for Åsmyra Industripark legges nå ut til offentlig ettersyn. Ny reguleringsplan foreslår formål som tilrettelegger for etablering av datalagringssenter, samt annen industri. Plandokumenter kan lastes ned her:

Planbeskrivelse

Saksfremlegg plan- og utviklingsutvalget

Vedlegg 1 Plankart

Vedlegg 2 Planbestemmelser

Vedlegg 3 ROS-analyse

Vedlegg 4 Illustrasjonsplan

Vedlegg 5 Overordnet VA-plan

Vedlegg 6 VA-notat

Vedlegg 7 CO2-utredning

Vedlegg 8 Forurensningsnotat

Merknader til planforslaget sendes innen 5. april 2019 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no.
Tips en venn Skriv ut