Årsregnskap 2018 for Fauske kommune er sendt til revisjon

Fauske kommune har oversendt regnskapet for 2018 til revisjon. Regnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk på 25,6 mill. kr. Dette er noe forbedret i forhold til prognosen etter 2. tertial 2018 som var på 28 mill. kr i regnskapsmessig merforbruk. Netto driftsresultat er negativt med 20,6 mill. kr. I 2017 var netto driftsresultat negativt med 17,8 mill. kr.

 Det tas forbehold om at det kan komme endringer i regnskapet som følge av revisjonens gjennomgang. Fauske kommunes regnskap for 2018 skal behandles i kommunestyremøtet 16. mai 2019.