Skogshogst

Skogbrukssjefen vil om ønskelig kunne formidle kontakt med aktuelle kjøpere av skogsvirke. Skogbrukssjefen har også utarbeidet et eksempel på hogstavtale som kan brukes direkte eller omarbeides slik det måtte passe. Siden alt skogareal i Fauske kommune er såkalt vernskog, må skogshogsten foregå i samsvar med kommunens vernskogregler. All skog i Fauske er vernskog. For de fleste mindre hogster i den nedre 200 metersonen i vernskogen, er det ikke nødvendig å melde hogsten til kommunen (skogbrukssjefen). Større skogsdrifter og skogsdrifter høyere enn 200 meter over vernskoggrensa (dvs 200 m o.h.) og i et 50-meters belte langs sjøen må meldes minst 14 dager før hogststart på eget meldeskjema. Hogst til eiendommens eget husbehov trenger ikke meldes.

Skogkultur - foryngelsesplikten

Med skogkultur menes det i praksis skogplanting, rydding av lauvkratt i skogplantefelt, avstandsregulering av ungskog o.l.. Skogeieren har etter skogloven plikt til å sørge for at det kommer opp ny tilfredsstillende skog når han foretar sluttavvirkning (foryngelseshogst) i skogen. For å finansiere dette, kan han bl.a. bruke avsatte skogfondmidler og offentlige tilskudd. Skogbrukssjefen er behjelpelig med å planlegge skogkulturarbeider og å koordinere bruken av finansieringsmidler. Hvis det ved hogsten ikke legges opp til naturlig foryngelse (f.eks. gjensetting av tilstrekkelig antall frøtrær), krever skogloven at det foretas tilfredsstillende skogplanting i løpet 3 år etter hogsten.