Skatt bilde 2016

Eiendomsskatt og kommunale avgifter 2016

I disse dager sender Fauske kommune ut faktura for eiendomsskatt og kommunale avgifter for 1. termin 2016.

Om du har lurer på noe rundt utsendt faktura, finnes en del informasjon på vår hjemmeside: http://www.fauske.kommune.no/eiendomsskatt.345175.no.html (eiendomsskatt) og http://www.fauske.kommune.no/kommunale-avgifter.368242.no.html (kommunale avgifter).

Også her kan du stille spørsmål:

Her er mail og telefonnummer du kan kontakte oss på:

Spørsmål eiendomsskatt: 75 60 40 93 eller mail til: eiendomsskatt@fauske.kommune.no

Spørsmål kommunale avgifter: postmottak@fauske.kommune.no

Les også her:

Eiendomsskatt

Alle som eier bolig/fritidsbolig i Fauske kommune har fått en økning i eiendomsskatten på 50 % sammenlignet med 2015. Denne økningen har sin årsak i kommunestyrets budsjettvedtak for 2016, der det ble vedtatt en økning i promillesatsen fra 2 ‰ til 3 ‰ for boliger/fritidsboliger.

Kommunale avgifter

Fauske kommunestyre vedtok ny lokal vann- og avløpsforskrift i møte 19.06.2014. Denne gjelder fra 01.01.2016. Forskriften er tilgjengelig på www.fauske.kommune.no. Hovedendringen i forhold til tidligere forskrift, er innføring av todelt gebyrmodell.

Årsgebyret for vann og avløp er nå delt inn i et abonnementsgebyr (fast del) og et forbruksgebyr (variabel del).

  • Abonnementsgebyret for vann/avløp for bolig/fritidsbolig, beregnes pr. boenhet. En boenhet er en bolig med ett eller flere rom, separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel. 
  • Abonnementsgebyret for vann/avløp for næring/andre bygg beregnes pr. abonnent eller pr. eiendom/seksjon. 
  • Abonnementsgebyret for bolig/fritidsbolig er kr 567,- for vann og kr 455,- for avløp. For næring/andre bygg er abonnementsgebyret kr 567,- for vann og kr 455,- for avløp.
  • Forbruksgebyret for vann/avløp beregnes etter bygningens bruksareal, kr 19,52 pr. m2 for vann og kr 15,80 pr. m2 for avløp. 
  • Forbruksgebyret for vann etter måler er kr 9,76 pr. m3 og kr 7,90 pr. m3 for avløp. Eiendommer som ikke utelukkende benyttes til boligformål, skal ha vannmåler. 

Gebyrene vedtas av kommunestyret i desember hvert år. Alle ovennevnte priser gjelder for år 2016 og er eks. mva., slik at mva. kommer i tillegg. Det er viktig å understreke at gebyrene for kommunale tjenester som vann og avløp skal dekke det det koster kommunen å drifte disse tjenestene. Kommunen har ikke anledning til å beregne fortjeneste.

I tillegg til at det fra 2016 er overgang til enn todelt gebyrmodell, så er også det arealet som legges til grunn for beregningen av gebyrene endret. Til og med 2015 ble arealet beregnet ut fra boligens «leieareal». Denne beregningen medførte at boder, trapperom, ganger og ofte kjellere ikke var medtatt i arealene som skulle danne grunnlaget for beregning av gebyrene. Det var også slik at boliger under 100 kvm likevel måtte betale for 100 kvm, da dette var satt som minste areal.

Nå har imidlertid alle boliger fått beregnet et korrekt bruksareal, noe som betyr at hele arealet innenfor husets yttervegger blir medtatt, inkludert eksempelvis kjeller, loft, etc.

Dersom du mener at arealet som gebyrene for vann og avløp er beregnet ut fra ikke er korrekt, så ber vi om at du tar kontakt med Fauske kommune slik at vi kan få rettet det opp og korrigert fakturaen din.

Betaling

Det er politisk bestemt at eiendomsskatt og de kommunale avgiftene skal betales to ganger i året. Dersom noen har problemer med å betale hele beløpet, så oppfordres de til å ta kontakt med kommunen slik at vi kan finne en ordning for den enkelte det måtte gjelde.