Målgruppe

Målgruppen er mennesker som har vansker med eller står i fare for å ikke kunne utføre daglige aktiviteter grunnet alder, funksjonsnedsettelser, sykdom eller skade.
Ergoterapeuten vil foreta en kartlegging og gjør en faglig vurdering av behovet for ergoterapi

Ergoterapitjeensten er gratis

 

Samarbeidspartnere

Ergoterapitjenesten er avhengig av et godt samarbeid med flere aktører for at du skal kunne få en god hverdag med.

Samarbeidspatnerene er: Kommunalt hjelpemiddellager, NAV hjelpemiddelsentral, hjelpemiddelfirma, fysioterapeuter, frisklivssentralen, hjemmetjenesten, rehabilitering, sykehjem, sykehus, lege, helsestasjon, barnehager/skoler, BUP, PPT, miljø og habiliteringstjenesten, tildelingskontoret, boligkontoret Fauske Eiendom, aktivitetssentre og brukerorganisasjoner.  

Syn og hørselkontakt

Om tjenesten:

Syns og hørselskontakten er en del av enhet Helse i samhandlingsområdet Helse og Omsorg
Vi leverer hjelpemidler til personer med funksjonnedsettelse i forbindelse med nedsatt syn og hørsel
Søker og levere hjelpemidler som kommer fra hjelpemiddellageret
Vi gjør enkle reperasjoner/monteringer og tilpasser hjelpemidlen
Har oppføling i forbindelse med utlevering av høreapparater og tilbehør
Gir opplæring og veiledning både for deg som bruker og hjelpepersonel

Serviceerklæring
Hva kan brukeren vente av oss?

At tjenesten utøves i samsvar med lover og forskrifter
At det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
Ventetiden skal ikke overstige 4 uker
Dersom behov tilsier at oppføling haster, skal den ikke overstige 1 uke
Det tas direkte kontakt med brukeren for avtale
Det gis beskjed dersom en avtale ikke kan overholdes fra vår side

Hva forventes av bruker?
At du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester
At du møter til avtalt tid eller er tilstede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk
At du ringer å gjør avtaler om henting/levering av hjelpemidler
At du tar godt vare på hjelpemidlene som du får låne
At du gir beskjed dersom avtalen ikke kan overholdes og at du selv er ansvarlig for avtale om ny tid
At du setter deg inn i bruken av hjelpemidlene som er tildelt deg

Kommunalt hjelemiddellager

Beskrivelse av tjenesten

Kommunalt hjelpemiddellager er en del av enhet Helse, i samhandlingsområdet Helse og omsorg. Hjelpemiddellageret leverer hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelse.

Levering/utlån av enkle hjelpemidler til korttidslån ( 3 mnd )
Levering/henting av hjelpemidler nav ( Hjelpemiddelsentralen Nordland )
Enkle reperasjoner / monteringer / tilpasninger
Montering og drift av Trygghetsalarmer