Lovverk

Plan- og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Folkehelseloven (Lov om folkehelsearbeid)

Helse- og omsorgstjenesteloven (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.)

Kommuneloven (Lov om kommuner og fylkeskommuner)

Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold)