Kalender

Moderasjon i foreldrebetaling

Foreldrebetaling i barnehage

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. For 2020 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 574 750 kroner per år. Informasjon som gis ut av barnehagene er søknadsskjema og informasjonsskriv til foresatte. Det kan søkes fortløpende om redusert foreldrebetaling. Frist for å søke om redusert foreldrebetaling før nytt barnehageår er 15.juni. Søknader som kommer inn etter fristen vil også bli behandlet.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, gis det 30 % søskenmoderasjon for første søsken og 50 % for andre søsken.

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir innført fra 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig personeller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt (se søknadsskjema). Er det avvik på inntekt oppgitt i selvangivelse og nåværende inntekt, legges det i tillegg med dokumentasjon på skattepliktig inntekt for de siste 3 månder.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling finner du her.