§ 4 a.(forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag)

Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av departementet.

Departementet kan gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. I kommunene Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste.

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører og andre. Før fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges, og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om løypene og kommunens saksbehandling, herunder regler om klage på kommunens vedtak om fastsetting av løyper etter andre ledd.

0

Tilføyd ved lov 15 jan 1988 nr. 4, endret ved lov 19 juni 2015 nr. 67.


Turistløypa fra Daja til riksgrensen er allerede vedtatt den 11.2.2016 i forskrift om løyper for kjøring med snøskuter på vinterføre i Sulitjelma og er ikke med i denne høringsrunden.  Det er kun endring av åpningstid og fartsgrense som er gjenstand for høring når det gjelder denne løypa.

Det som ligger ute til høring nå er følgende løyper:          

  • Nordlysløypa – fra Daja til Stordalen                                                                        
  • Kjelvassløypa (tidligere tilførselsløypa) med en avgreining til  Sulitjelma Fjellandsby og  en avgreining over Rørgata og ned på Kjelvatnet                                                                             
  • Loppaløypa, en avgreining fra Turistløypa - fra innerenden av Mourki, over vatnet og til Loppa

Vedlegg: 


Frist for uttalelse er satt til 20. januar 2017 og sendes til Fauske kommune, Planutvalget,  pb. 93, 8201 Fauske eller til postmottak@fauske.kommune.no

For ytterligere informasjon: Lise Gunn Hansen, tlf 75 60 40 60