Fauske kommune ny logo_120x40

Forslag til detaljregulering for Fauske fotballhall

Planutvalget vedtok i møte 29.04.2014, sak 036/14, å legge følgende reguleringsforslag ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato.

Planområdet er på ca. 32,3 daa og omfatter del av gnr. 103 bnr. 11 og 1466. Området ligger på nordsiden av Vestmyra boligområde og øst for Vestmyra industriområde. E6 ligger like øst for planområdet.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av fotballhall med tilhørende vegstruktur. Fauske-Sprint FK har i dag manglende fasiliteter til å drive trening spesielt vinterstid og ønsker derfor å sette opp en fotballhall for å utfylle dette behovet. I tilknytning til fotballhallen ønsker man også et utvidet gang- og sykkelvei tilbud fra nærliggende områder. Det er også ønskelig med gode parkeringsmuligheter i tilknytning til fotballhallen.

Dokumenter i saken:

Planforslaget er lagt ut til off. ettersyn i servicetorget i adm. bygget, Torggt. 21 på Fauske fram til 01.07.2014.

Mulige merknader til planforslaget sendes innen 1. juli 2014 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

Tips en venn Skriv ut