Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Furnes vest

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest ut til offentlig ettersyn.

Furnes vest.png

Valnesfjord Invest AS fremmer revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest.
Planområdet er på 66,7 daa og omfatter hele eller deler av gnr. 76, bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Området ligger i Valnesfjord mellom Furnes og Furnesstranda ca. 1.1 km fra Valnesfjord sentrum.
Planforslaget er innsnevret i forhold til opprinnelig forslag fra 2017, der tidligere adkomst via Holten nå er fjernet samt det øvre boligarealet nord for Furnesveien.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder felles leke- og uteoppholdsareal. Det tillates maksimalt 38 boenheter, fordelt på 19 boligtomter med felles lekeareal i umiddelbar nærhet.

Området er tidligere ikke regulert men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål. Formålene er i tråd med overordnet plan og planforslaget vurderes derfor ikke å utløse krav om
konsekvensutredning.

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
ROS-analyse
Møtebok

Mulige merknader eller innsigelse til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller til postmottak@fauske.kommune.no innen 13. januar 2020.