Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Forslag til endring av reguleringsplan for Havnegården

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til endring av detaljregulering for Havnegården ut til offentlig ettersyn.

w 8XGf 7d 6du 35QAAAABJRU 5ErkJggg==

 Havnegården AS fremmer forslag til endring av detaljregulering for Havnegården, vedtatt 21.06.18 med planid 2017003.

Planområdet ligger sentralt i Fauske sentrum med utsikt over strandpromenaden og Fauskevika. I kommuneplanens arealdel for sentrum er området innenfor kvartal 8, der øvre byggehøyde er satt til 75 m.

Reguleringsendringen innebærer økning i byggehøydene fra kote + 25,0 m (østre del) til + 28,5 m med inntil 7 plan. I vestre del er byggehøyden foreslått satt lavere, fra kote  + 19,95/kote + 26,30 til kote 16,0.

For å oppfylle krav til leke- og uteoppholdsareal er opprinnelig innregulert offentlig parkeringsareal, o_ SPA5 omregulert til uteoppholdsareal, og for å oppfylle krav til felles parkering omreguleres innregulerte offentlige parkeringsplasser o_SPA3 og o_SPA4 til felles parkering f_SPA4 og f_SPA5.

Plankart
Planbestemmelser
Illustrasjoner
Vedtak

Mulig merknader eller innsigelse til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 16. august 2019.

Tips en venn Skriv ut