Snøskuter - dispensasjon motorferdsel

Midlertidig (ny) lovendring trådt i kraft

Forsøksordning for motorferdsel videreføres ut sesongen 2014/15

Stortinget har midlertidig endret lov om "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag". Bestemmelser og vedtekter som var fastsatt under tidligere forsøksordning, gjelder til og med sesongen 2014/ 2015. Brevet fra Informasjon om lovvedtak.pdf

I § 4b er lovteksten slik: "I kommunene Vinje, Sirdal, Stor-Elvdal, Lom, Røros, Hattfjelldal og Fauske reguleres bruk av snøscooter i vintersesongen 2014-2015 av de bestemmelser og vedtekter som tidligere har vært fastsatt i medhold av tidligere forsøk etter lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. Bruk av snøscooter i disse kommunene skjer uhindret av §§ 3, 4 a, 5 og 6." Se hele loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdsellov.

Kontaktperson: Lise Gunn Hansen, konsulent plan/utvikling 75 60 40 60 lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no