Mottak for enslig mindreårige asylsøkere opprettes i Fauske kommune fra 1.11.201

Fylkesmannen i Nordland trenger representanter i Fauske kommune

De fleste barna som kommer til Norge er alene, dvs. uten sine foreldre, og er mellom 15 og 18 år. Fylkesmannen skal oppnevne representanter som skal være juridisk erstatter for foreldrene, som skal tale barnets sak i forhold til utlendingsmyndighetene, skole, helsevesen, asylmottak, omsorgssenter m.m.

 

Barna vil være på mottaket i Fauske inntil det blir gjort vedtak om oppholdstillatelse og bosetting i annen kommune, eller søknad om asyl avslås. Oppdraget som representant godtgjøres etter faste satser. Dersom du synes dette er interessant så kontakt oss på telefon 75 53 15 00 eller mail fmnopost@fylkesmannen.no