Helsefremmende barnehager -. Fauske

Kommunen har 7 av 30 helsefremmende barnehager i Nordland

Gratulerer til Fauske

Valnesfjord, Vestmyra, Erikstad, Hauan, Sulitjelma, Lyngheiaog Stemland barnehager fikk i dag beviset på at de har nådd målet om helsefremmende barnehage. Det var en stolt ordfører som delte ut skilt til lederne i barnehagene.

Foto: (fra v:) Inger Lise Evensen (enhetsleder), Nina Olufsen (Lyngheia), Laila Olsen Finvik (Valnesfjord), Karen Ro (Erikstad), Siv Lillian Johansen (Sulitjelma), Jørn Stene (ordfører), Hilde Moen (Hauan), Irene Larssen (folkehelserådgiver), Sissel Alver (Vestmyra) og Ann Merete Land (Stemland).

Kommunens egne barnehager: Valnesfjord, Vestmyra, Erikstad, Hauan og Sulitjelma barnehager - i tillegg til to private; Lyngheia og Stemland.

- Jeg er så imponert over jobben som er gjort i barnehagene. Vi på Fauske har altså 7 av de 30 barnehagene i fylket som er godkjent. Alle våre fem barnehager i kommunen og to private, sa ordfører Jørn Stene under markeringen av helsefremmende barnehager som foregikk i Vestmyra barnehage. Han takket alle for den gode jobben som gjøres.

Folkehelserådgiver Irene Larssen var også stolt. Over at de kunne dele ut så mange godkjenninger.

- Å utvikle helsefremmende tilbud i barnehagen har lenge vært en prioritert strategi i folkehelsearbeidet i Fauske kommune. Intensjonen med kriteriene er å systematisere og strukturere det helsefremmende arbeid i barnehagen på en god måte, sier Larssen.

- God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er en viktig arena for god helseutvikling. Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager

I samarbeid med Fylkesmannen, kommunene og friluftsrådene har Nordland fylkeskommune utarbeidet 10 kriterier som skal oppfylles for å få tittelen helsefremmende barnehage. Med tittelen får barnehagen et skilt som fungerer som et kvalitetsbevis som synliggjør at de har forankret kriteriene og jobbet systematisk for å tilfredsstille kriteriene.
 - Barnehagen er kanskje den aller viktigste arenaen for tidlig innsats i folkehelsearbeidet. Med en nasjonal barnehagedekning på 95 % er det den arenaen som treffer flest barn. Her legges grunnlaget for dannelse og gode vaner for resten av livet, sa fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) da hun delte ut skilt i Reipå barnehage tidligere denne uka. I alt 30 barnehager i 12 kommuner får dette skiltet.

Alle helsefremmende barnehager er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Formål: Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte.

Kriteriene er:

1. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen. Det helsefremmende arbeidet er forankret i barnehagens årsplan, vedtekter, øvrige styringsdokumenter og arbeidsmåter. Arbeidet evalueres jevnlig. De ansattes kompetanse skal sikre en god helsefremmende hverdag.

2. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø. Barnehageeier og styrer setter det psykososiale miljøet på dagsordenen. De ansatte ivaretar barna, skaper et inkluderende miljø og arbeider for et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser.

3. Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag Aktiviteten kan deles opp i flere bolker, ute og inne. Naturopplevelser og nysgjerrighet er sentralt i barnas hverdag. Aktivitetene bør være varierte.

4.  Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges Ansatte bidrar til at måltidene er helsefremmende og at barna får gode matvaner. Vann er tørstedrikk.

5. Barnehagen er tobakksfri Det er ikke tillatt å bruke røyk eller snus i barnehagens åpningstid.

6. Barnehagen har fokus på god hygiene Barnehagen bidrar til at barna får gode hygienevaner. Vask av hendene etter toalettbesøk og før måltid er eksempler på vaner som barnehagen kan bidra til å etablere.

7. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende Barna skal få lære og erfare om sunn mat, fysisk aktivitet og andre sunne levevaner. De voksne er gode forbilder.

8. Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov Barnas fysiske og psykiske helse er tema på foreldremøter og i foreldresamtaler. Etter behov etableres det tverrfaglig samarbeid med andre instanser for helhetlige tilbud.

9. Barns medvirkning vektlegges Barna engasjeres og tas med i diskusjoner om tiltak og tilbud som angår dem.

10.  Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid. Det arbeides med å forholde seg til trafikk og andre sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende tiltak for å skape robuste og trygge barn.

Se flere bilder på facebook

 

Tips en venn Skriv ut