Nye Sulitjelma Gruver (NSG) inngikk i går ny kontrakt med Norconsult

Har inngått kontrakt om konsekvensutredning

Nye Sulitjelma Gruver (NSG) inngikk i går kontrakt med Norconsult om utarbeidelse av konsekvensutredning i forbindelse med gruvedrift i Sulis. Norconsult er et stort konsulentfirma, men har lokal tilknytning med kontor i Bodø og på Fauske. Avtalen er gjort med Bodø-kontoret.

Her kommer et kort sammendrag av aktiviteten ang konsekvensutredning (KU) for oppstart av gruvedrift i Sulis av Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG).

* Forslag til planprogram for områderegulering i Sulis med KU ble sendt ut på høring til offentlige myndigheter, grunneiere og andre berørte parter 26. juni 2013

* Folkemøte avholdt i Sulitjelma i slutten av august

* Innspill fra høringen og folkemøte ble evaluert og revidert forslag til planprogram sendt til godkjenning til Fauske kommune

* Godkjent uten merknader i Fauske kommunestyre 13.02.2014

* Utarbeidelse av tilbudsforespørsel om KU til konsulentfirma

* Tilbud sendt ut til 7 anerkjente konsulentfirma i Norge medio mars

* Tilbudene evaluert og innkalt 1 selskap til kontraktsforhandlinger torsdag 22. mai

* Videre er planen at KU skal være ferdig november 2014 og satser på å legge det fra for Fauske kommune januar 2015

Det er Fauna som har bistått alle aktører i for bindelse med leting og eventuelt oppstart av gruvedrift i Fauske kommune. Fauna har også i denne sammenheng etablert kontakt mot offentlige myndigheter og ikke minst hatt kontakt med våre lokale stortingspolitikere. Det er ikke til å legge skjul på at gruvedrift og spesielt oppstart av ny gruvedrift kan være konfliktfylt spesielt med tanke på forurensning. Sulis-vassdraget er i dag forurenset fra tidligere gruvedrift. Det har lenge vært uklart hvem som står ansvarlig for gammel forurensning, men i 2014 har den nye regjeringen sagt klart at de tar ansvaret.  Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har fått i oppdrag å utrede planer for rensing. DMF blir en viktig støttespiller for oppstart av ny gruvedrift.

Av naturlige årsaker er det Sulitjelma som er mest aktuell for gruvevirksomhet og per i dag er det tre aktører (inkl NSG) som er interessert i å starte leting av mineraler nå i sommer.

Fauna bistår alle aktører som har planer om mineralvirksomhet i kommunen. De jobber aktivt mot myndigheter og næringsaktører (les reindrift) for å legge til rette for leting og utvinning.

NSG er pr i dag kommet lengst i sine planer om oppstart av gruvedrift. Fauna leier ut kompetanse til NSG på timebasis der det er Roar Hansen som prosjektleder som er fagpersonen på området.

Tips en venn Skriv ut